Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Śląska to nie tylko miejsce kształcenia kadry inżynierów sprawdzających się również w roli menedżerów, ale także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i ze stworzonymi  warunkami dla komercjalizacji badań naukowych.
Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oferując szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, a także ofertę projektów badawczych prowadzonych na Uczelni, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle.

 Skorzystaj z wyszukiwarki Ekspertów, Aparatury i Technologii Politechniki Śląskiej [wystarczy kliknąć]

  Wyszukiwarka aparaturyWyszukiwarka ekspertówwyszukiwarka technologii
                   

Politechnika Śląska jest uczelnią realizującą strategię budowania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, co sprzyja wzrostowi konkurencyjności zarówno regionu, jak i kraju. Uczestnictwo Politechniki Śląskiej w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy wspierają:
- Centrum Inkubacji i Transferu Technologii;                                   
-
Dział Badań Naukowych;                                                                  ;                                   
-
Biuro Karier Studenckich;                                                                
-
Park Naukowo Technologiczny;
- Biuro Obsługi Programów Europejskich;
- Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska.

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (CITT)                                     

Przedsiębiorco!
- Planujesz rozwój swojej firmy na bazie najnowszych wyników badań naukowych?
- Twoja firma chciałaby nawiązać współpracę z naszymi naukowcami lub zlecić badania?
- Potrzebujesz nowej technologii lub ekspertyzy?
Skontaktuj się z CITT!

Głównym celem funkcjonowania CITT jest łączenie Nauki i Biznesu. Zespół Centrum jest przekonany, iż obie strony są w stanie świetnie się porozumieć i współpracować dla obustronnych korzyści. Transfer technologii to skomplikowany i pracochłonny proces, ale jednocześnie przynoszący wiele korzyści dla zaangażowanych partnerów.
Oprócz obsługi procesów transfer technologii i wiedzy, CITT prowadzi następujące działania:
- Promocja oferty technologicznej oraz badawczej Politechniki Śląskiej;
- Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz powstawania innowacyjnych firm;
- Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników PŚ;
- Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (w tym szkolenia, audyt technologiczny, ekspertyzy, opinie);
- Doradztwo w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć;
- Świadczenie usług informacyjno-promocyjnych z obszaru innowacji, sieci współpracy, pozyskania technologii oraz praw własności intelektualnej.

Napisz do nas, tel. 032/400-34-07

Dział Badań Naukowych (RR11)

Dział Badań Naukowych (RN1) jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem. Dział zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności naukowo-badawczej, a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na naukę pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych.

Do zadań Działu Badań Naukowych należy:

a) weryfikacja wniosków o dotację na działalność statutową przekazywanych do MNiSW,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań realizowanych w ramach działalności statutowej,
c) weryfikacja wniosków o dotację na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych przez MNiSW,
d) weryfikacja wniosków o finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”,
e) weryfikacja wniosków o nagrodę MNiSW dla nauczycieli akademickich,
f) weryfikacja wniosków o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich,
g) koordynowanie przyznawania i rozliczania rektorskich grantów profesorskich (RGP) i habilitacyjnych (RGH),
h) koordynowanie i sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosków związanych z ubieganiem się o stypendium dla młodych uczonych z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program START),
i) koordynacja składania wniosków o stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców,
j) sprawdzanie i koordynacja realizacji umów finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym prac naukowo – badawczych (NB), usługowo – badawczych (U), wdrożeń (W),
k) weryfikacja dokumentacji zleceń wewnętrznych (ZW),
l) koordynacja procesu podpisywania umów o współpracę pomiędzy Uczelnią a przemysłem,
m) rejestracja wniosków o zorganizowanie konferencji naukowych na Politechnice Śląskiej oraz sporządzanie rocznego planu konferencji naukowych,
n) administrowanie Bazą Ekspertów i Bazą Aparatury,
o) wprowadzanie źródeł finansowania, kontrola dostępności środków w ramach prac statutowych (BK), naukowo-badawczych (NB), usługowych (U), wdrożeń (W), zleceń wewnętrznych (ZW),
p) obsługa rektorskich komisji ds. grantów rektorskich i ds. nagród dla nauczycieli akademickich,
q) sporządzanie sprawozdań, opracowań statystycznych, zestawień, planów z działalności naukowo – badawczej Uczelni i części sprawozdania Rektora w zakresie działalności badawczej Uczelni.”

Napisz do nas, tel. 032/237-22-05

Biuro Rzecznika Patentowego (RR10)

Ochrona własności intelektualnej (Biuro Rzecznika Patentowego):
- realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania
- doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, wynalazczości, patentów i praw autorskich dla pracowników uczelni
- przygotowywanie, negocjacja, obsługa organizacyjna i formalno-prawna zawieranych umów w zakresie ochrony własności intelektualnej
- prowadzenie badań patentowych w zakresie oceny stanu techniki, zdolności patentowej oraz nowości rozwiązań Uczelni.
 

Napisz do nas, tel. 032/237-23-49

Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1)

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Krajowych należy:

1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów krajowych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów dofinansowanych ze środków krajowych,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,
7) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
8) obsługa systemu ZAM w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,
9) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,
10) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów krajowych.

Biuro Obsługi Projektów Krajowych wykonuje zadania, o których mowa wyżej na rzecz następujących programów i projektów:
1) Projekty PBU – badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie,
2) Projekty PBR – rozwojowe,
3) Projekty PC – celowe,
4) Projekty PBS – strategiczne,
5) Projekty IT – Inicjatywa Technologiczna IniTech,  
6) Projekty IP – Iuventus Plus
7) Projekty SPB – specjalne programy badawcze,
8) Projekty UE – dla których kontrakty zostały zawarte przed wrześniem 2008 roku,
9) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – w zakresie projektów badawczych.

Kontakt: tel. tel. 032/237-14-01


Biuro Karier Studenckich (BKS)

Głównym celem funkcjonowania Biura jest promocja na rynku pracy studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni. Cele realizowane są m.in. przez tworzenie bazy ofert pracy na podstawie kwestionariuszy formujących sylwetkę kandydata, składanych przez pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem nowego pracownika o wysokich kwalifikacjach.

Kontakt: tel. 32 /237-15-59

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice”

Główne cele to:
- Aktywizowanie działań inkubacyjnych i tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych;
- Pozyskiwanie firm reprezentujących technologie zaliczane do sektora "High-Tech" i promowanie ich na obszarze Technoparku.

Biuro Obsługi Programów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

RPK Politechnika Śląska jest miejscem, w którym można uzyskać informacje i wsparcie przy staraniach o środki finansowe z programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej (gł. 7. Programu Ramowego UE)
Organizujemy liczne spotkania, warsztaty i dni informacyjne dotyczące:
• ubiegania się o środki finansowe na działalność badawczą i innowacyjną,
• zarządzania projektami,
• poszukiwania partnerów zagranicznych.

Kontakt: tel. 32 /237-19-98.

Zapraszamy do współpracy !!!

Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
O Centrum