Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Potwierdzanie dyplomów i wykształcenia

Uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ograniczamy ryzyko związane z udostępnianiem przetwarzanych u nas danych osobowych osobom i podmiotom nieuprawnionym.

Przepisy, których przestrzegamy nie pozwalają nam udzielać informacji o naszych absolwentach na wniosek dowolnych podmiotów trzecich. Dowodem posiadania przez osoby kształcące się na naszej Uczelni właściwych kwalifikacji są dyplomy wydawane na podstawie przepisów. Nie dokonujemy weryfikacji informacji nt. osób, które studiują bądź studiowały w naszej Uczelni. Uczelnia nie udziela informacji, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent, poza przypadkami określonymi przepisami prawa.

Politechnika Śląska udziela swoim studentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu i zakończeniu studiów. Zachowujemy przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby występującej o wydanie jej zaświadczenia. Studenci/absolwenci mogą zwrócić się po zaświadczenie do właściwego Biura Obsługi Studenta (i np. wskazać adres elektroniczny, na który wysłane będzie zaświadczenie).

Uczelnia wydaje swoim absolwentom zaświadczenia o zakończeniu studiów, po złożeniu wniosku o takie zaświadczenie. Wniosek może być złożony na Uczelni osobiście, listownie, albo przesłany przez Internet. W tym celu absolwent zakłada tzw. profil zaufany po zalogowaniu na stronie: obywatel.gov.pl. Następnie należy wybrać zakładkę „edukacja” a potem wyszukać zakładkę Uzyskaj zaświadczenie o przebiegu lub ukończeniu studiów. Tam znajdują się wszystkie informacje na temat procedury składania wniosku o to zaświadczenie. Należy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego absolwenta Uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o Narodowej Agencji Wymiany akademickiej. Od 1 lutego 2018 r. dyrektor NAWA uwierzytelnia następujące dokumenty:
  1. dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, odpisy tych dokumentów oraz ich odpisy w języku obcym,
  2. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  3. duplikaty dokumentów, o których mowa powyżej,
  4. zaświadczenia o ukończeniu studiów.
Weryfikacja ta polega tylko na uwierzytelnianiu dokumentów związanych z ukończonymi studiami. NAWA nie posiada danych o przebiegu studiów danej osoby. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NAWA.

Dodatkowe procedury legalizacji innych polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi (także za granicą i w państwach nie będących stronami konwencji haskiej z 1961 r.) określone są przez MSZ na stronie internetowej.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu