Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania


DLA PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A 55 LAT

Osoby między 18. a 55. rokiem życia zostaną automatycznie zapisane do PPK.

Konto, na którym będą gromadzone Twoje oszczędności, zostanie utworzone przez Pekao TFI.

Twoje wynagrodzenie netto będzie niższe ze względu na odkładanie pieniędzy na koncie PPK, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz miał dostęp do tych środków.

Czy mogę zrezygnować?
Tak, możesz to zrobić w dowolnym momencie, składając Pracodawcy odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej. Co 4 lata będziesz ponownie automatycznie włączany do PPK (pierwsze ponowne włączenie do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2023 r.) chyba, że odpowiednio wcześniej ponownie złożysz taką rezygnację.

Czy będę mógł powrócić do oszczędzania?
Tak, w każdym momencie będziesz mógł również podjąć decyzję o ponownym wstąpieniu do programu poprzez złożenie w formie pisemnej wniosku o wznowienie dokonywania wpłat do PPK. Politechnika Śląska będzie informować swoich Pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu. Wpłaty zaczną wpływać od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Gdzie będą lokowane moje środki?
Twoje środki będą automatycznie lokowane w subfunduszu adekwatnym do Twojego wieku.

• Pekao PPK 2025 – dla osób urodzonych w roku 1967 i wcześniej,
• Pekao PPK 2030 – dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
• Pekao PPK 2035 – dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
• Pekao PPK 2040 – dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
• Pekao PPK 2045 – dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
• Pekao PPK 2050 – dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
• Pekao PPK 2055 – dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
• Pekao PPK 2060 – dla osób urodzonych w latach 1998-2002,

W każdej chwili będziesz mógł zmienić fundusz na inny, dedykowany dla innych grup wiekowych, np. na taki, który stosuje bardziej lub mniej agresywną politykę inwestycyjną.

Ponadto utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który przeznaczony jest dla osób oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Ten subfundusz inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

Ponadto planowane jest uruchomienie subfunduszu Pekao PPK 2065. Stanie się to, gdy w imieniu i na rzecz Uczestników urodzonych w latach 2003-2007 zostanie zawarta pierwsza umowa o prowadzenie PPK.

Możliwość wycofania środków z PPK
Wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed 60. rokiem życia będzie odbywać się w formie zwrotu, wypłaty (w wyjątkowych sytuacjach) lub wypłaty transferowej.

Zwrot
W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków Pracownik otrzyma zgromadzone oszczędności, pomniejszone o:

• wartość jednostek uczestnictwa nabytych za dopłaty ze strony Państwa,
• 30% wartości jednostek uczestnictwa nabytych za wpłaty finansowane przez Pracodawcę (zostaną one zapisane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS) oraz
• podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych z odkupienia pozostałych jednostek.

Wypłata
Środki z PPK będziesz mógł również wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia, na korzystnych warunkach pod względem podatkowym, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

• poważne zachorowanie uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka – do 25% środków zgromadzonych w PPK - bez obowiązku zwrotu;
• na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na budowę/przebudowę/zakup domu lub zakup mieszkania – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu (z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać przez okres do 15 lat) – dotyczy osób przed 45. rokiem życia.

Wypłata transferowa
Przed ukończeniem 60. roku życia możesz przenieść wszystkie środki zgromadzone w PPK:

• do innego PPK (np. w przypadku zmiany pracy)
• na polisę w zakładzie ubezpieczeń (pod warunkiem zawarcia umowy, na podstawie której po osiągnięciu 60. roku życia nabędziesz prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego).

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?
Na stronie internetowej
www.pekaotfi.pl/ppk znajduje się kalkulator, który pomoże Ci sprawdzić wysokość oszczędności.

Informacje opracowane na podstawie materiałów otrzymanych od Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu