Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

DLA PRACOWNIKÓW MIĘDZY 55 A 70 LAT

Osoby pomiędzy 55. a 70. rokiem życia, aby przystąpić do PPK powinny złożyć w Politechnice Śląskiej tzw. wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Konto, na którym będą gromadzone Twoje oszczędności, zostanie utworzone przez Pekao TFI.

Twoje wynagrodzenie netto będzie niższe ze względu na odkładanie pieniędzy na koncie PPK, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz miał dostęp do tych środków.

Czy mogę zrezygnować?
Tak, możesz to zrobić w dowolnym momencie, składając Pracodawcy odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej. Co 4 lata będziesz ponownie automatycznie włączany do PPK (pierwsze ponowne włączenie do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2023 r.) chyba, że odpowiednio wcześniej ponownie złożysz taką rezygnację.

Czy będę mógł powrócić do oszczędzania?
Tak, w każdym momencie będziesz mógł również podjąć decyzję o ponownym wstąpieniu do programu poprzez złożenie w formie pisemnej wniosku o wznowienie dokonywania wpłat do PPK. Politechnika Śląska będzie informować swoich Pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu. Wpłaty zaczną wpływać od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Konto, na którym będą gromadzone Twoje oszczędności, zostanie utworzone przez Pekao TFI.

Gdzie będą lokowane moje środki?
Twoje środki będą automatycznie lokowane w subfunduszu adekwatnym do Twojego wieku – Pekao PPK 2025 – przeznaczonym dla osób urodzonych w roku 1967 i wcześniej.

W każdej chwili będziesz mógł zmienić fundusz na inny, dedykowany dla innych grup wiekowych, np. na taki, który stosuje bardziej lub mniej agresywną politykę inwestycyjną.

Ponadto utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który przeznaczony jest dla osób oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Ten subfundusz inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

W miarę zbliżania się do daty, w której osiągniesz 60. r.ż., udział instrumentów finansowych o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji) będzie się zmniejszał na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacji).

Możliwość wycofania środków z PPK
Co do zasady, oszczędzanie w PPK powinno trwać do 60. roku życia.
Wypłata środków po 60. roku życia będzie zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem, że wypłata ta zostanie dokonana na poniższych zasadach:

• do 25% zgromadzonych środków – jednorazowo, a 75% środków – w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej),
• w formie świadczenia małżeńskiego na rzecz 2 małżonków posiadających PPK w jednej instytucji finansowej – w co najmniej 120 ratach.
Po ukończeniu 60. roku życia możesz dokonać wypłaty transferowej:
• na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie PPK,
• na inny rachunek PPK,
• na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?
Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl/ppk znajduje się kalkulator, który pomoże Ci sprawdzić wysokość oszczędności.

Informacje opracowane na podstawie materiałów otrzymanych od Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu