Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Podstawowe informacje

Ramy Kwalifikacji stanowią narzędzie umożliwiające porównywalność świadectw, dyplomów oraz kompetencji uzyskanych w różnych krajach, tworzących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.
Obecnie wyróżnia się trzy wzajemnie powiązane i uzupełniające się systemy Ram Kwalifikacji:
  • Europejskie Ramy Kwalifikacji (ang. European Qualification Framework EQF), w których wydzielono 8 poziomów kompetencji, od kompetencji otrzymywanych po zakończeniu okresu obowiązku szkolnego, do kwalifikacje przyznawanych na najwyższych szczeblach kształcenia akademickiego i zawodowego. Poziomy te bazują na efektach uczenia się, wyrażanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji (personalnych i społecznych).
  • Bolońskie Ramy Kwalifikacji (ang. Bologna Framework) – umożliwiają uzyskanie przejrzystości kwalifikacji absolwentów. Ułatwia to uznawanie dyplomów i wcześniejszej edukacji oraz zwiększa mobilność studentów i pracowników w skali międzynarodowej. Bolońskie Ramy Kwalifikacji odnoszą się jedynie do szkolnictwa wyższego (3 cykle kształcenia – licencjat/inżynier, magister, doktor). Poziomy ramy odpowiadają 6, 7 i 8 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
  • Krajowe Ramy Kwalifikacji – odnoszą kolejne etapy systemu szkolnictwa w danym kraju, uczestnika Procesu Bolońskiego, do Europejskich Ram Kwalifikacji. Obejmują cały proces edukacji, odnosząc się do 8 poziomów wyznaczonych przez Europejskie Ramy Kwalifikacji. Na poziomach 6, 7 i 8 (poziomy odpowiadające szkolnictwu wyższemu) wprowadzają opis poziomów studiów i kwalifikacji na nich obowiązujących w danym kraju oraz opis programów studiów, opracowany w odniesieniu do efektów kształcenia.
Krajowe Ramy Kwalifikacji wprowadzono do polskiego systemu szkolnictwa wyższego Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455).
Nowe regulacje w tym zakresie obowiązują od 1 października 2012 r. Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 studiują według programów opracowanych z uwzględnieniem efektów kształcenia.

Materiały pomocnicze:
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Podstawowe informacje