Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Słownik pojęć związanych z KRK

Obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z ośmiu obszarów wiedzy określonych w Zarządzeniu MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji:

  1. obszar nauk humanistycznych,
  2. obszar nauk społecznych,
  3. obszar nauk ścisłych,
  4. obszar nauk przyrodniczych,
  5. obszar nauk technicznych,
  6. obszar nauk medycznych,
  7. nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
  8. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
  9. obszar sztuki.
Program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.

Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się.

Profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych.

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie albo studia trzeciego stopnia.

Kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia.

Kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Więcej informacji można znaleźć w „Słowniku kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji”

http://www.krk.org.pl/images/slownik_kluczowych_pojec.pdf

Słownik kluczowych pojęć związanych z KRK opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Słownik pojęć związanych z KRK