Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Ważne informacje dla pracowników Politechniki Śląskiej – w jakiej sprawie?

 

PRACA

Praca zdalna

W roku akademickim 2020/2020 pracownicy nadal mają możliwość świadczyć swoje obowiązki w systemie zdalnym, jeśli taka sytuacja jest uzasadniona i nie zakłóci funkcjonowania jednostki/komórki organizacyjnej. (Na podst. § 5 ust. 1-6 Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku)

Zaleca się wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy zdalnej, który minimalizowałby wspólnie przebywanie pracowników administracyjnych w pomieszczeniach służbowych. Harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i zdalnej powinny zostać przygotowane przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych. Zalecenie obowiązuje do odwołania. (Na podst. § 7 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).

Dostęp do budynków

Od 1 października 2020 roku do obiektów Uczelni mają wstęp pracownicy, w tym osoby wykonujące prace budowlane czy remontowe, studenci i doktoranci odbywający zajęcia kontaktowe, osoby zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach, a także te, które realizują niezbędne badania laboratoryjne z wykorzystaniem uczelnianej infrastruktury. Osoba wchodząca do budynku ma mierzoną temperaturę ciała. (Na podst. § 2 ust. 1-5 Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku)

Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa za pomocą przyłbicy lub maseczki podczas wchodzenia do budynku i przebywania w pomieszczeniach wspólnych, a także zachowania dystansu min. 1,5 m od innych osób. Po wejściu na teren obiektu każdy użytkownik musi zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury. Jeśli wykaże ona wartość większą niż 37,5 stopnia, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren budynku. (Na podst. § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).
Przy wejściu do każdego budynku zostanie zamieszczone oznaczenie kolorystyczne informujące o poziomie zagrożenia COVID-19, jeżeli jest on wyższy niż ogólny poziom obowiązujący dla całej Uczelni.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Organizacja procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W roku akademickim 2020/2021 kształcenie studentów jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym). Część zajęć będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a część w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego. Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zaleca się wykorzystanie Platformy Zdalnej Edukacji. Kształcenie takie powinno odbywać się z zachowaniem synchronicznej interakcji przy użyciu narzędzi: Microsoft Teams i Zoom, zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. (Na podstawie Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 11 września 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 14 września 2020 r. 
Monitor Prawny PŚ poz. 826
)

Zasady realizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r. Monitor Prawny PŚ poz. 423.

ZALECANA KOMUNIKACJA

Zaleca się w miarę możliwości ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną. Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 66). (Na podst. § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku)

 

ZAGRANICZNE WYJAZDY SŁUŻBOWE I PRZYJAZDY GOŚCIZgodnie z Zarządzeniem nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku do odwołania obowiązuje ograniczenie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów, ograniczenie liczby wydarzeń w trybie kontaktowym, zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni z zastrzeżeniem wyjątków określonych w dokumencie. (Na podst. § 1 ust.1 Zarządzenia nd 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku)


 

 

 

 

Archiwum komunikatów:

PRACA

Świadczenie pracy

Od 25 maja 2020 roku został przywrócony obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Śląskiej. Świadczenie pracy powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi warunkami i zapewnieniem bezpiecznych warunków uwzględniających stan zagrożenia dla zdrowia. (Na podstawie § 1 ust. 1. i ust. 5 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej  z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Praca zdalna

Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej.  (Na podstawie § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1-4 Zarz. Rektora Politechniki Śląskiej nr 102/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Badania naukowe

Nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci mogą wykonywać na Uczelni badania naukowe. Dopuszcza się także realizację przez studentów prac dyplomowych oraz działalność kół naukowych na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. (Na podstawie § 1 ust. 2. pkt 1-4 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Dostęp do budynków

Do obiektów Politechniki Śląskiej mają dostęp pracownicy Uczelni, osoby wykonujące prace budowlane oraz remontowe, osoby realizujące badania laboratoryjne, studenci i doktoranci (na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem), a także inne osoby, których obecność jest uzasadniona interesem Uczelni za zgodą zarządcy budynku. (Na podstawie § 3 ust. 1-4 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Organizacja zajęć i wykładów realizowanych na odległość

Ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 studia I i II stopnia, doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (Na podstawie § 5 ust. 1 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Nauczyciele akademiccy przygotowują materiały dydaktyczne, zapewniające studentom obciążenie pracą równoważne liczbie godzin danego przedmiotu i programu studiów oraz osiągnięcie efektów uczenia się. Monitorują przebieg kształcenia, prowadzą regularne kontakty ze studentami oraz określają metody i kryteria weryfikacji efektu uczenia się.

Wykonanie wszystkich zajęć dydaktycznych, niezależnie od sposobu realizacji oraz terminu niepokrywającego się z wcześniej ustalonym planem zajęć dla danego roku, oznacza zrealizowanie obowiązku dydaktycznego. Zasady organizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych zrealizowanych na odległość są określone w Zarz. nr 81/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Monitor Prawny PŚ poz. 366).

Nauczyciele akademiccy podają do wiadomości studentów oraz kierownika jednostki podstawowej harmonogram zajęć i konsultacji. Kierownik jednostki podstawowej jest zobowiązany do przeszkolenia nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

30 września 2020 roku jest ostatnim dniem rozliczenia zajęć dydaktycznych. Podstawą rozliczenia są udokumentowanie przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość, umożliwienie przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu, dokonanie w EKOS wpisu zaliczeń z przedmiotu. (Na podstawie § 1 ust. 1-13 Zarz. nr 95/2020 Rektora Politechniki Śląskiej. Tekst ujednolicony na dzień 25 maja 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 408).

Zajęcia laboratoryjne

Mogą odbywać się za zgodą kierownika jednostki stacjonarnie, jeśli nie można przeprowadzić ich na odległość. (Na podstawie § 5 ust. 1 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Zaliczenia i egzaminy

Odbywają się w dowolnym terminie w semestrze po zakończeniu bloku przedmiotu. Termin ustala prowadzący przedmiot z uwzględnieniem możliwości zachowania organizacji sesji egzaminacyjnej i sesji egzaminacyjnej poprawkowej zgodnie z terminami określonymi w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Nauczyciele akademiccy dostosowują warunki zaliczeń oraz egzaminów do zmienionego prowadzenia zajęć.

ZALECANA KOMUNIKACJA

Zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich i wykorzystanie komunikacji mailowej lub telefonicznej, a także przekazywanie dokumentów pocztą wewnętrzną. (Na podstawie § 1 ust. 6  Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

 

ZAGRANICZNE WYJAZDY SŁUŻBOWE I PRZYJAZDY GOŚCI

Do odwołania obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych oraz przyjmowania gości w ramach wymiany służbowej. (Na podstawie § 2 ust. 1. pkt 1 Zarz. Rektora Politechniki Śląskiej nr 102/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).


Wiadomość utworzona: 2020-07-02 14:09, autor Aleksandra Weber. Ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 11:41, autor: Aleksandra Weber

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu