Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Ważne informacje dla studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej – w jakiej sprawie?

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

System zajęć na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 roku w sprawie organizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienionego Zarządzeniem 195/2020 z dnia 14 września 2020 roku, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia informuje, że deklarowany przez Kierowników jednostek podstawowych rodzaj systemu prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach w roku akademickim 2020/2021 został przedstawiony w załączonej tabeli.
 

Organizacja procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W roku akademickim 2020/2021 kształcenie studentów jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym). Część zajęć będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a część w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego. Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zaleca się wykorzystanie Platformy Zdalnej Edukacji. Kształcenie takie powinno odbywać się z zachowaniem synchronicznej interakcji przy użyciu narzędzi: Microsoft Teams i Zoom, zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. (Na podstawie Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 11 września 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 14 września 2020 r. Monitor Prawny PŚ poz. 826)

Zasady realizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r. Monitor Prawny PŚ poz. 423.

Dostęp do budynków

Od 1 października 2020 roku do obiektów Uczelni mają wstęp pracownicy, w tym osoby wykonujące prace budowlane czy remontowe, studenci i doktoranci odbywający zajęcia kontaktowe, osoby zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach, a także te, które realizują niezbędne badania laboratoryjne z wykorzystaniem uczelnianej infrastruktury. Osoba wchodząca do budynku ma mierzoną temperaturę ciała. (Na podst. § 2 ust. 1-5 Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku)

Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa za pomocą przyłbicy lub maseczki podczas wchodzenia do budynku i przebywania w pomieszczeniach wspólnych, a także zachowania dystansu min. 1,5 m od innych osób. Po wejściu na teren obiektu każdy użytkownik musi zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury. Jeśli wykaże ona wartość większą niż 37,5 stopnia, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren budynku. (Na podst. § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).
Przy wejściu do każdego budynku zostanie zamieszczone oznaczenie kolorystyczne informujące o poziomie zagrożenia COVID-19, jeżeli jest on wyższy niż ogólny poziom obowiązujący dla całej Uczelni. 

 

Postepowanie w przypadku nieobecności na zajęciach lub zachorowania

Zgodnie z § 31 ust. 4 i 7 Regulaminu studiów w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego student usprawiedliwia swoją nieobecność na pierwszych zajęciach po powrocie na Uczelnię. W przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania. Szczegółowe zasady postępowania zostały opisane w § 9 ust. 1-4 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej.

 

DOMY STUDENCKIE

Kwaterowanie w domach studenckich

Osoby kwaterowane w domach studenckich są zobowiązane do poddania się obowiązkowemu mierzeniu temperatury ciała, a także stosowania maseczek zakrywających nos i usta. Mieszkańcy domów studenckich są zobligowani do przestrzegania reguł bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii COVID-19. Procedury oraz reguły zakwaterowania w domach studenckich określa Zarządzenie nr 193/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 11 września 2020 r., Monitor Prawny poz. 822.

 

 

ARCHIWALNE KOMUNIKATY

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 studia I i II stopnia, doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (Na podstawie § 5 ust. 1 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Zajęcia laboratoryjne

Mogą odbywać się za zgodą kierownika jednostki stacjonarnie, jeśli nie można przeprowadzić ich na odległość. (Na podstawie § 5 ust. 1 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Studenci mogą zwrócić się z prośbą do kierownika jednostki podstawowej o wyznaczenie innego terminu realizacji stacjonarnej formy zajęć laboratoryjnych w uzasadnionych przypadkach. (Na podstawie § 1 ust. 9 Zarz. nr 95/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 maja 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 408).

Zaliczenia i egzaminy

Odbywają się w dowolnym terminie w semestrze po zakończeniu bloku przedmiotu. Termin ustala prowadzący przedmiot z uwzględnieniem możliwości zachowania organizacji sesji egzaminacyjnej i sesji egzaminacyjnej poprawkowej zgodnie z terminami określonymi w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Nauczyciele akademiccy dostosowują warunki zaliczeń oraz egzaminów do zmienionego prowadzenia zajęć.

Osoby zakwaterowane w domach studenckich, które opuszczają miejsce pobytu na dłużej niż 24 godziny, są zobowiązane do przetrszegania reguł bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemicznego koronawirusa. (Na podstawie § 2 Zarz. nr 112/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 24 czerwca 2020 r., Monitor Prawny PŚ poz. 525).

 Obowiązuje zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz Domu Asystenta. (Na podstawie § 1 pkt 2 Zarz. nr 112/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. Tekst ujednolicony na 24 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 525).

 

BADANIA NAUKOWE

Nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci mogą wykonywać na Uczelni badania naukowe. Dopuszcza się także realizację przez studentów prac dyplomowych oraz działalność kół naukowych na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. (Na podstawie § 1 ust. 2. pkt 1-4 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Dostęp do budynków

Do obiektów Politechniki Śląskiej mają dostęp pracownicy Uczelni, osoby wykonujące prace budowlane oraz remontowe, osoby realizujące badania laboratoryjne, studenci i doktoranci (na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem), a także inne osoby, których obecność jest uzasadniona interesem Uczelni za zgodą zarządcy budynku. (Na podstawie § 3 ust. 1-4 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

 

ZALECANA KOMUNIKACJA

Zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich i wykorzystanie komunikacji mailowej lub telefonicznej, a także przekazywanie dokumentów pocztą wewnętrzną. (Na podstawie § 1 ust. 6  Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

 

ZAGRANICZNE WYJAZDY SŁUŻBOWE I PRZYJAZDY GOŚCI

Do odwołania obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych oraz przyjmowania gości w ramach wymiany służbowej. (Na podstawie § 2 ust. 1. pkt 1 Zarz. Rektora Politechniki Śląskiej nr 102/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

 

 


Wiadomość utworzona: 2020-07-02 14:15, autor Aleksandra Weber. Ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 11:40, autor: Aleksandra Weber

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu