Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

Zasady obowiązujące podczas przebywania w obiektach Politechniki Śląskiej

Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa za pomocą przyłbicy lub maseczki podczas wchodzenia do budynku i przebywania w pomieszczeniach wspólnych, a także zachowania dystansu min. 1,5 m od innych osób. Po wejściu na teren obiektu każdy użytkownik musi zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury. Jeśli wykaże ona wartość większą niż 37,5 stopnia, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren budynku. (Na podst. § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).
Przy wejściu do każdego budynku zostanie zamieszczone oznaczenie kolorystyczne informujące o poziomie zagrożenia COVID-19, jeżeli jest on wyższy niż ogólny poziom obowiązujący dla całej Uczelni.

 

Pomiar temperatury

Wchodzących do budynków Uczelni poddaje się kontroli temperatury ciała zgodnie z Procedurą określoną w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Sląskiej z dnia 30 wrzesnia 2020 roku).

 

Zasady dla tymczasowych użytkowników

Tymczasowy użytkownik to osoba korzystająca z pomieszczeń wynajmowanych w celach komercyjnych oraz osoba świadcząca usługi na rzecz Politechniki Śląskiej na podstawie stosownej umowy. Musi on złożyć na portierni pisemne oświadczenie z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, numer telefonu). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).

 

Obowiązujące procedury dot. przygotowania pomieszczeń i zapewnienia bezpieczeństwa

W salach dydaktycznych i wykładowych pomiędzy użytkownikami należy zapewnić odstęp jednego wolnego miejsca. Wszystkie sale i pomieszczenia administracyjne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować po zakończeniu zajęć/pracy. Obowiązują również zalecenia dezynfekcji, zapewnienia dostępu do środków dezynfekcyjnych, materiałów informacyjnych.
Zarządca obiektu jest zobowiązany do wyznaczenia i przygotowania odrębnego pomieszczenia, tzw. izolatorium, wyposażonego w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych. Szczegółowe zasady postępowania zostały opisane w § 4 ust. 1-8 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).

 

Podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną

W przypadku pojawienia się u użytkownika obiektu objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (kaszel, trudności w oddychaniu, gorączka, utrata smaku/węchu) należy niezwłocznie odizolować taką osobę, kierując ją do izolatorium z zaleceniem kontaktu z lekarzem POZ. Opiekun, przełożony lub organizator spotkania sporządza listę osób mających kontakt z osobą potencjalnie zarażoną i przekazuje ją Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zasady postępowania zostały przedstawione w § 5 ust. 1-6 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).


Za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej lub z objawami choroby COVID-19 z inną osobą w odległości mniejszej niż 1,5 m przez ponad 15 minut bądź kontakt bezpośredni między nimi (np. podanie ręki). Takie osoby powinny poddać się 10-dniowej samoobserwacji w warunkach domowych oraz kontynuować w tym czasie pracę w formie zdalnej. Zasady postępowania zostały przedstawione w § 6 ust. 1-3 Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej).

 

Zachorowanie lub objęcie kwarantanną

W przypadku zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub objęcia kwarantanną domową lub sanitarną pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego kierownika jednostki/komórki organizacyjnej. (Na podst. § 6 Zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Sląskiej z dnia 30 wrzesnia 2020 roku)

Kwaterowanie w domach studenckich

Od 2 września 2020 roku procesowi zakwaterowania towarzyszy bezkontaktowy pomiar temperatury oraz wymóg złożenia pisemnego oświadczenia o swoim stanie zdrowia, a także o potencjalnej styczności z osobą zidentyfikowaną jako chora na COVID-19.
W domu studenckim obowiązują reguły bezpieczeństwa, obejmujące zakaz zgromadzeń w pomieszczeniach wspólnych, takich jak kuchnia, a także konieczność noszenia w nich maseczki ochronnej.  Mieszkańcy powinni monitorować swoje samopoczucie, a w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, takich jak gorączka, są wezwani do niezwłocznego zgłoszenia tej informacji kierownictwu lub obsłudze akademika. Niedopuszczalne jest przyjmowanie gości spoza domu studenckiego.
Procedura zakwaterowania obowiązuje od 2 września 2020 roku do odwołania. Została wprowadzona na mocy
Zarządzenia nr 193/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 roku w sprawie procedury zakwaterowania w domach studenckich.

 

 

ARCHIWALNE KOMUNIKATY

Procedury COVID-19

W związku z panującą w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 należy przestrzegać procedur dotyczących ochrony pracowników przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Procedury dotyczą działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku zarażenia się COVID-19.

 

Zachorowanie lub objęcie kwarantanną

W przypadku zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub objęcia kwarantanną domową lub sanitarną pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego kierownika jednostki/komórki organizacyjnej. (Na podstawie § 7 ust. 2-3 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417)

 

Pomiar temperatury

Od 10 czerwca osoby wchodzące do budynków Uczelni obowiązuje pomiar temperatury ciała. W przypadku przekroczenia temperatury 37,1 stopni C pomiar zostanie powtórzony. Osoba, u której stwierdzono wynik powyżej 37 stopni C, jest zobowiązana monitorować temperaturę. Gdy taki stan będzie się utrzymywał, powinna skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia współistniejących objawów (np. kaszel, duszności) należy powiadomić jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 roku).

 

Kwaterowanie w domach studenckich

Osoba przyjeżdżająca do domu studenckiego powinna skontaktować się z kierownikiem obiektu, aby ustalić termin przyjazdu. Odstęp czasowy pomiędzy zakwaterowaniami powinien wynosić co najmniej 1 godzinę.

Przed zakwaterowaniem osoba będzie poddana pomiarowi temperatury, a także zobowiązana do zastosowania środków ochronnych (maseczka) i złożenia oświadczenia. (Na podstawie § 4 ust. 1-5 Zarz. nr 107/2020 Rektora Politechniki Śląskiej. Monitor Prawny poz. 430).

Zakwaterowani są zobowiązani do przestrzegania reguł bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemicznego COVID-19. (Na podstawie § 5 ust. 1-4 Zarz. nr 107/2020 Rektora Politechniki Śląskiej. Monitor Prawny poz. 430).

 

 

Wiadomość utworzona: 2020-07-02 14:19, autor: Aleksandra Weber

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu