Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy

Komunikat w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów / przyjazdów | Announcement concerning the suspension of international departures/arrivals

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej nr 46 z dnia 11 marca 2020 r. wstrzymuje się do odwołania międzynarodowe służbowe wyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Śląskiej oraz przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników z zagranicy.
 
Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej powracający z wyjazdów powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu. Wynikające z tego nieobecności na zajęciach lub w pracy zostaną usprawiedliwione.

Bardzo prosimy o uważne śledzenie komunikatów na stronie internetowej Politechniki Śląskiej, gdzie będą publikowane wszelkie nowe, ważne informacje organizacyjne.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA REKTORA.

KONTAKTY – w jakiej sprawie?

  • W sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami w ramach programu Erasmus+
    Sekcja Wymiany Międzynarodowej, e-mail: mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.
  • W sprawie zgłoszenia nieobecności:
    studenci i doktoranci powinni przesłać wiadomość  o nieobecności do Centrum Obsługi Studiów na adres e-mail: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
    pracownicy powinni zgłosić nieobecność kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej, który jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail do Działu Zasobów Osobowych.
  • W innych sprawach prosimy kierować zapytania na adres Biura Rzecznika Prasowego, e-mail: rr8-brpr@polsl.pl, rzecznik.prasowy@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 11 80, 32 237 11 81.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera informacja zamieszczona na stronie:
https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3160

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do Przychodni Akademickiej lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, tel. 32 338 05 00, bądź zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/zdrowie i Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się specjalna rekomendacja w związku z postępowaniem na uczelniach w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (800 190 590), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dot. właściwego postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

------------------------------------------------

Please be informed that pursuant to Resolution No 46/2020 of the Rector of the Silesian University of Technology of 10 March 2020, international business trips of students, doctoral students and employees of the Silesian University of Technology as well as arrivals of students, doctoral students and employees coming from abroad are being suspended until further notice.

Employees, students and doctoral students of the Silesian University of Technology returning from international trips from countries affected by epidemiological threats (current information is available on Chief Sanitary Inspectorate website) should monitor their health for two consecutive weeks and perform work or study from home.

Absence from classes or work resulting from the above will be excused.

We kindly ask you to carefully follow the messages on the website of the Silesian University of Technology, where any new and important organizational information will be published.

In cases related to arrivals and departures under the Erasmus + programme International Mobility Office, e-mail mobility@polsl.pl , tel. 32 237 13 29.
In the case of reporting absence:
students and doctoral students should send an e-mail informing about their absence to the Studies Service Centre e-mail address: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
employees should report their absence to the head of the organizational unit, who is responsible for sending an e-mail to Human Resources Office each time.
In other cases, please send your inquiries to the Press Office e-mail address: rr8-brpr@polsl.pl , rzecznik.prasowy@polsl.pl or via phone 32 237 11 80, 32 237 11 81

Information containing recommendations in case of disturbing symptoms can be found on the website:
https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3160

In urgent cases, students and employees may address questions related to their health to the Academic Medical Centre or to the District Sanitary and Epidemiological Station in Gliwice, phone 32 338 05 00, or to report to the nearest INFECTIOUS DISEASES ward.

Detailed information is available on the websites of the Ministry of Health www.gov.pl/zdrowie and the Chief Sanitary Inspectorate at www.gis.gov.pl

A special recommendation has been posted on the website of the Ministry of Science and Higher Education in relation to the conduct at universities in the event of a coronavirus threat.

A 24-hour helpline of the National Health Fund was launched (800 190 590). Here you can obtain detailed information regarding steps to be taken in case you suspect the infection.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu