Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Pytania / odpowiedzi dotyczące zagrożenia koronawirusem – archiwum

Praktyki studenckie - czy odbędą się w planowanym terminie oraz co z zaliczaniem praktyk w sytuacji, gdy firmy nie chcą przyjmować studentów? Czy jest przewidziana jakaś inna forma zaliczenia?

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z zasadami i w formie ustalonej w programie studiów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości lub ograniczenia w odbywaniu praktyk zawodowych w zakładzie pracy z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnomocnik rektora ds. studenckich może, w uzgodnieniu z kierunkowym opiekun praktyk, wyznaczyć inny termin odbycia praktyk zawodowych. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku praktyki zawodowej realizowanej na ostatnim semestrze studiów (tzw. praktyka dyplomowa). W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Obsługi Studiów, e-mail: RD1-COS@polsl.pl.

Co powinien zrobić pracownik PŚ bezpośrednio po powrocie z zagranicy?
Pracownik jest zobowiązany do poinformowania bezpośredniego przełożonego każdorazowo o powrocie z zagranicy z podaniem daty i kraju, z którego powrócił.

Co powinien zrobić pracownik, gdy ma obawy, że został zarażony koronawirusem?
Pracownik podejrzewający zarażenie koronawirusem jest zobowiązany do osobistego poddania się procedurom określonym przez Główny Inspektor Sanitarny. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie i mailowo kierownika jednostki/komórki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o fakcie objęcia kwarantanną.

Co w sytuacjach, których nie obejmuje Zarządzenie Rektora nr 65/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa na PŚ?

W sytuacjach nieujętych w tym zarządzeniu, Rektor może podejmować indywidualne decyzje. W razie pytań lub wątpliwości najlepiej skontaktować się z Biurem Rzecznika Prasowego. Kontakt: rzecznik.prasowy@polsl.pl 32 237 11 81.

Co należy zrobić niezwłocznie po powrocie z kraju objętego zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem?

Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje o krajach, do których nie zaleca się wyjazdów są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl/aktualnosci) powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu. Nieobecności na zajęciach lub w pracy wynikające z powyższego zostaną usprawiedliwione.

Czy okres usprawiedliwionej nieobecności pracowników Politechniki Śląskiej przebywających na kwarantannie jest płatny?

Tak, okres usprawiedliwionej nieobecności pracowników jest płatny.

Gdzie i w jaki sposób zgłosić nieobecność wynikającą z konieczności odbycia dwutygodniowej kwarantanny i samoobserwacji?

1. Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych podejmują decyzję o możliwości wykonywania przez pracowników pracy w domu przez okres dwóch tygodni od dnia powrotu. Kierownik jednostki/komórki organizacyjnej jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail do Działu Zasobów Osobowych.
2. Studenci i doktoranci powinni przesłać wiadomość e-mail o nieobecności, do Centrum Obsługi Studiów.
3. Dział Zasobów Osobowych oraz Centrum Obsługi Studiów przekazuje informację o ww. nieobecnościach do Inspektoratu BHP.

 

 

 

Wiadomość utworzona: 2020-03-12 12:28, autor: Aleksandra Weber.

Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 21:51, wykonana przez: Aleksandra Weber

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu