Centrum Informatyczne zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku znowelizowane zadania Centrum Informatycznego określa § 4 Zarządzenia Nr 36/2019.

Do głównych zadań Centrum Informatycznego należą w szczególności:

 1. eksploatacja i rozwój środowiskowych zasobów informacyjnych,
 2. świadczenie usług związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej Uczelni oraz utrzymaniem ogólnouczelnianych systemów i aplikacji informatycznych,
 3. utrzymanie, eksploatacja i rozwój centralnych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią oraz wieloplatformowych systemów świadczenia e-usług, w szczególności Zintegrowanego Systemu Informatycznego, e-Politechniki,
 4. utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemów ds. obsługi toku studiów, rekrutacji na studia i pomocniczych systemów dziekanatowych (SOTS, USOS),
 5. utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu e-CZP,
 6. utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu zarządzania informacją za pomocą dedykowanych rejestrów, raportów i analiz na potrzeby m.in. ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej (KMS VC),
 7. dostarczanie jednostkom i pracownikom Uczelni podstawowych usług informatycznych, w tym:
   a) systemu komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, konta służbowe),
   b) mechanizmów autoryzacji w dostępie do kontrolowanych usług informatycznych Uczelni (certyfikaty, podpis elektroniczny),
   c) utrzymania i obsługi serwisów informacyjnych Uczelni, jednostek podstawowych i innych jednostek Uczelni, w tym konferencji, kół naukowych, stowarzyszeń,
   d) utrzymania i obsługi zwirtualizowanych środowisk informatycznych,
 8. nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i obsługą techniczną infrastruktury informatycznej w Uczelni oraz w jednostkach, dla których Politechnika jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe,
 9. udostępnianie poprzez licencje kampusowe oprogramowania specjalistycznego dla wybranych obszarów zastosowań wszystkim jednostkom Uczelni,
 10. bieżąca ewidencja i nadzór nad oprogramowaniem licencjonowanym w Uczelni,
 11. bieżąca ewidencja zasobów tworzących infrastrukturę informatyczną Uczelni oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie, eksploatację i obsługę techniczną tych zasobów,
 12. współpraca merytoryczna z działem właściwym ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia w zakresie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 13. koordynacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych jednostek Uczelni, i przygotowywanie wniosków w zakresie centralnej infrastruktury informatycznej,
 14. udział w pracach badawczych związanych z informatyzacją, cyfryzacją i wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Uczelni,
 15. opracowywanie i aktualizacja zasad dotyczących utrzymania dostępności oraz ciągłości ogólnouczelnianych urządzeń, systemów usług i aplikacji informatycznych na określonym poziomie,
 16. utrzymanie, eksploatacja i rozwój oprogramowania wspierającego lokalny oraz zdalny dostęp pracowników i studentów Politechniki Śląskiej do zasobów Biblioteki Głównej,
 17. utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemów bazodanowych wspierających gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących dorobku naukowego pracowników i studentów Politechniki Śląskiej,
 18. wdrażanie i utrzymanie procedur bezpieczeństwa sieci oraz danych w systemach Biblioteki Głównej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa baz danych osobowych,
 19. udział w opracowywaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu przestrzegania procedur polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych Uczelni,
 20. wykonywanie innych poleceń prorektora ds. nauki i rozwoju.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej