CyberSecIdent jest programem badawczo-rozwojowym nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowych i programistycznych. 
 
Podstawą do przygotowania agendy badawczej, celów, wskaźników realizacji celów, sposobów interwencji oraz budżetu Programu była diagnoza stanu cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej tożsamości.
 
Na diagnozę stanu składają się wyniki analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społeczno-kulturalnego oraz technologicznego, wykonane zgodnie z metodyką PEST. W każdej z powyższych kategorii zidentyfikowano kluczowe czynniki, szanse jakie może stworzyć Program z punktu widzenia ustaleń w danym otoczeniu oraz ryzyka, jakie pozostaną w wypadku niepodjęcia działań.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy określono cztery kluczowe zagadnienia oraz wynikające z nich potrzeby, które wskazano jako konieczne do uwzględnienia w celach Programu CyberSecIdent.
 • W otoczeniu polityczno-prawnym:
 1. Zapewnienie adekwatnego do potrzeb i możliwości udziału Polski w działaniach Unii Europejskiej na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz opracowywania i wdrażania bezpiecznych produktów lub usług teleinformatycznych w cyberprzestrzeni.
  • W otoczeniu ekonomicznym oraz otoczeniu społeczno-kulturalnym:
 2. Zapewnienie skutecznego oddziaływania na poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jako środowiska działalności gospodarczej i społecznej.
 3. Zapewnienie rozwiązań odpowiadających na obawy użytkowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • W otoczeniu technologicznym:
 4. Konieczność zwiększenia nakładów i w konsekwencji zwiększenia liczby projektów B+R wspierających innowacyjność polskich produktów i usług teleinformatycznych w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 
Na tej podstawie sformułowano następujące cele Programu:
 
Cel główny
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023. 
 
Cele szczegółowe
 1. Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
 2. Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.
 
Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji.
 
W zakresie cyfrowej tożsamości, w Programie zakłada się odniesienie jedynie do niektórych metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania, nie obejmując rozwiązań o większym rozmiarze, takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością.

strona www programu

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CyberSecIdent