BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH (CZP1)

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) jest jednostką administracyjną wchodzącą w skład nowoutworzonego Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej w pionie Rektora Uczelni. Biuro zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności naukowo-badawczej, a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na realizację projektów, pochodzące ze źródeł krajowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA BIURA

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) należy:

1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków               w ramach programów krajowych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,

2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,

3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,

4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo dla kierowników projektów,

5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów dofinansowanych ze środków krajowych,

6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,

7) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,

8) obsługa systemów informatycznych Uczelni, w tym ZSI, eCZP, w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,

9) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,

10) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów krajowych.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas