17 września 2015
Poloneza czas... napisać - granty dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
Adresaci konkursu: osoby posiadające stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, które w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna. Długość trwania stażu: 12 lub 24 miesiące. Rozpoczęcie projektów: pierwszy dzień miesiąca (najwcześniej 1 września 2016 r., najpóźniej 1 stycznia 2017 r.) Finansowanie: Naukowiec: - Wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę na pełny etat; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy), - Dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy), - Grant badawczy, w zależności od czasu trwania i dyscypliny naukowej – od 80 000 do 160 000 zł/ rocznie. Jednostka: koszty pośrednie w wysokości 20% kosztów bezpośrednich. Można z nich finansować m. in. wizyty studyjne wnioskodawcy, organizację konferencji oraz obsługę kadrową, prawną czy księgową. Co jeszcze? Jednostka przyjmująca stażystę organizuje minimum 1 wizytę studyjną rocznie (1-10 dni roboczych), związaną z jego zainteresowaniami. Może się ona odbyć za granicą, jednak nie w miejscu wcześniejszego zatrudnienia stażysty. Kluczowa jest również osoba partnera naukowego wskazanego przez jednostkę przyjmującą. Jego dorobek naukowy jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku, a on sam może otrzymywać wynagrodzenie z projektu. Stażysta weźmie udział w co najmniej 3 szkoleniach rozwijających kompetencje związane z prowadzeniem badań naukowych, zorganizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Proponowane tematy szkoleń to: zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie projektem badawczym i zarządzanie zespołem, etyka w nauce, autoprezentacja i inne. Sposób i termin składania wniosków: Wnioski można składać poprzez system OSF w języku angielskim w terminie do 15 grudnia 2015 r. Więcej informacji oraz pełną dokumentację konkursową można znaleźć na stronie https://www.ncn.gov.pl/polonez?language=pl

Wiadomość utworzona: 17 września 2015 10:28, autor: Agnieszka Kwiatkowska
Ostatnia modyfikacja: 17 września 2015 11:29, wykonana przez: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami