7 lipca 2017
Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem postępowania jest wsparcie działań uczelni w zakresie zwiększenia jej poziomu umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów
i naukowców oraz poprawę konkurencyjności uczelni w międzynarodowych rankingach.

Uczelnie publiczne i niepubliczne mogą  składać  wnioski  o wsparcie finansowe na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem procedury uzyskiwania zagranicznych akredytacji/reakredytacji lub certyfikatów jakości kształcenia wymienionych w „Katalogu akredytacji kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”, który został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ogłoszony na stronie internetowej MNISW.

Wartość alokacji przewidzianej w projekcie na sfinansowanie wniosków uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni dotyczące sfinansowania kosztów zagranicznych procedur akredytacji lub certyfikacji, wynosi około 18 400 000 zł.

Projekt pozakonkursowy zakłada ciągły nabór wniosków, który rozpoczął  się dnia 27 kwietnia 2017 r. i trwa do wyczerpania środków finansowych.

Informacje telefoniczne na temat naboru można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresami e-mail: elzbieta.wolman@nauka.gov.pl  i grzegorz.robak@nauka.gov.pl

Ogólne informacje o naborze

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 13:28, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami