19 marca 2020
WAŻNE! Komunikat IP dla beneficjentów III Osi PO WER EFS z dn. 18.03.2020 r.

WAŻNE! Komunikat IP dla beneficjentów III Osi PO WER EFS z dn. 18.03.2020 r.

 

„W trosce o zapewnienie możliwości realizacji projektów beneficjentów w ramach konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój koordynowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz mając na względzie wynikający z postanowień porozumień/umów o dofinansowanie projektu obowiązek realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych (m.in. składania wniosków o płatność), informujemy, że ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 NCBR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki naruszeń postanowień porozumień/umów w wyżej wspomnianym zakresie.

Zwracamy uwagę, że każdy przypadek niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania umownego powinien zostać należycie uzasadniony i udokumentowany.

W tym celu, przykładowo konieczne będzie przedstawienie właściwego zarządzenia Rektora o wstrzymaniu działalności uczelni, informacji o brakach kadrowych powstałych w wyniku zwolnień chorobowych lub sprawowania przez pracowników w danym podmiocie opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, informacji od podwykonawców/dostawców o niezależnych od nich opóźnieniach w dostawach towarów lub usług, które wpłynęły na wykonywanie przez beneficjentów obowiązków umownych, itp. Po dokonaniu indywidualnej analizy danego przypadku, NCBR oceni, czy nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia/umowy przez beneficjenta jest następstwem zdarzenia, za które beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku konieczności złożenia przez beneficjentów wniosków o zmiany w projekcie NCBR zwraca się z prośbą o składanie - w miarę możliwości - jednego wniosku o zmiany obejmującego kompleksowo wszystkie zmiany konieczne do wprowadzenia w projekcie w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto, w ślad za przekazaną beneficjentom 11 marca br. w SL2014 informacją w sprawie kosztów kwalifikowalnych w projektach, NCBR przypomina, że wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez NCBR indywidualnie.

Powyższe stanowisko zostało opracowane z uwzględnieniem rekomendacji i komunikatów Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/informacja-dla-beneficjentow-konkursow-po-wer-61911/

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 11:26, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami