Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych (CZP7) jest jednostką administracyjną wchodzącą w skład Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

Biuro CZP7 prowadzi obsługę administracyjną projektów ogólnouczelnianych oraz innych projektów o szczególnym znaczeniu dla Uczelni, zwłaszcza projektów międzynarodowych, za zgodą ich kierowników.

Do zakresu zadań Biura Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych (CZP7) należy wspieranie kierowników projektów, a w szczególności:
 1. prowadzenie dokumentacji projektowej w zakresie właściwym dla kierownika projektu,
 2. kontakt z partnerami w projekcie w zakresie realizowanych zadań w kwestiach administracyjnych, w tym organizacyjnych i prawnych,
 3. występowanie do odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych, przy wsparciu kierownika projektu, o sporządzenie dokumentów lub dostarczenie informacji, opinii, analiz i ekspertyz niezbędnych do prowadzenia projektu, a także zlecanie opracowania takich dokumentów podmiotom zewnętrznym,
 4. prowadzenie korespondencji z właściwymi instytucjami zewnętrznymi, dotyczącej wniosków o dofinansowanie oraz udzielanie stosowanych wyjaśnień,
 5. gromadzenie i archiwizowanie dokumentów projektowych opracowanych w fazie przygotowania projektu, w zakresie właściwym dla kierownika projektu,
 6. przygotowywanie dokumentów dotyczących projektów, w tym wniosków o dofinansowanie oraz raportów okresowych i końcowych,
 7. przygotowywanie wniosków o zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji projektów,
 8. opisywanie dokumentów księgowych i rozliczeniowych,
 9. przygotowywanie zapytań ofertowych i przeprowadzanie postępowań w zakresie realizowanych projektów,
 10. prowadzenie budżetu projektu,
 11. przygotowywanie we współpracy z kierownikiem projektu, kwesturą oraz innymi biurami CZP wniosków beneficjenta o płatność w części finansowej i sprawozdań finansowych z realizacji projektów,
 12. terminowe składanie raportów i innych dokumentów projektowych do instytucji zewnętrznych,
 13. wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i zamknięcia projektów,
 14. przygotowywanie raportów w części administracyjnej, w okresie trwałości projektów,
 15. monitorowanie utrzymywania wskaźników produktu i rezultatu projektu po jego zakończeniu,
 16. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów opracowanych w fazie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów, w zakresie właściwym dla kierownika projektu.
Biuro CZP7 realizuje następujące projekty:
 1. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”
  Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 3.5)
  http://www.cik40.polsl.pl/  
 2.  Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje  EU Fundusze

 3. „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”
  Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 3.5)
  http://www.p4s.polsl.pl/  

     UE Fundusze

 4. „Organic Charge Transfer Applications Project” OCTA
  Realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORIZON 2020- Marie Skłodowska- Curie Actions
  http://www.octa.organicelectronics.co.uk/  

   OCTA  

 5. "Politechnika Śląska - uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse" Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 3.5)

http://uczelnia-dostepna.polsl.pl/

    EU Fundusze
 

  

Dane kontaktowe:

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych (CZP7)
ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice
p. 510
tel. 032/400 3121
CZP7@polsl.pl  

Kierownik Biura:  mgr inż. Aleksandra Śnieżek
e-mail.: aleksandra.sniezek@polsl.pl  
tel. 32/400 3121

Pracownicy:

mgr inż. Renata Czech
tel. 32/400-3094
renata.czech@polsl.pl  

mgr Aleksandra Lebek
tel. 32/400-3093
aleksandra.lebek@polsl.pl  

mgr Marta Czernecka
tel. 32/400-3105
marta.czernecka@polsl.pl  

mgr inż. Karolina Kowalska
tel. 32/400-3104
karolina.kowalska@polsl.pl  

mgr Anna Kądziołka-Gil
tel. 32/400-3120
anna.kadziolka-gil@polsl.pl  
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych