21 grudnia 2011
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.
 
Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 1 stycznia 2012 r. w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Oznacza to w szczególności, że wszystkie nowe umowy cywilnoprawne zawierane od 1 stycznia 2012 r. z wykonawcami, kontrahentami, personelem projektu lub uczestnikami projektów będą zawierane zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi, przy czym nie ma konieczności dostosowywania tego rodzaju umów, zawartych do 31 grudnia 2011 r., do warunków wynikających z nowych Wytycznych. Nowe Wytyczne mają zastosowanie także w odniesieniu do oszczędności powstałych po 1 stycznia 2012 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z zastosowania zasady konkurencyjności.

Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: rozliczania ryczałtowego w ramach kosztów bezpośrednich w postaci kwot ryczałtowych czy stawek jednostkowych oraz definiowania cross-financingu.

Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. w przypadku projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 stycznia 2012 r.
 

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2011 08:46, autor: Aleksandra Szcześniak
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2011 08:49, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych