ZAKOŃCZONE PROJEKTY STRUKTURALNE Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013:

1.  FSD-25/484/2008 Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty - 9.4 PO KL

2.  FSD-26/RAU2/2008 Systemy informatyczne w badaniach geologicznych - fundusz norweski

3.  FSB-27/RIE6/2008 Badania rozwojowe wysokosprawnych ziębiarek
i pomp ciepła małej mocy na proekologiczny czynnik chłodniczy R744, wykorzystujących dwufazowe strumienie w celu uzyskania strat dławienia - P-N RF

4.  FSD-28/701/2008 I etap wdrażania kompleksowego Programu Rozwojowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 4.1.1 PO KL

5.  FSD-29/527/2008 Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż - 4.1.2 PO KL

6.  FSB-30/RCH6/2008 Ciągłe technologie produkcji komponentów żywności i farmaceutyków z surowców odnawialnych w nanostrukturalnych mikroreaktorach. Przykładowe rozwiązania syntezy kwasu glukonowego
i naturalnych związków zapachowych (TE-RENE-RES) - P-N RF

7.  FSB-31/RE5/2009 Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych - 1.3.1 PO IG

8.  FSB-32/RMT1/2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych – 1.1.1 PO IG

9.  FSB-33/RMT1/2009 Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla elektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun) – 1.3.1 PO IG

10.  FSB-34/RM2/2009 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - 1.1.2 PO IG

11.  FSB-35/RG5/2009 Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – 1.1.1 PO IG

12.  FSB-36/ROZ8/2009 System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych – 1.3.1 PO IG

13.  FSD-37/RAU1/2009 Unowocześnienie i rozszerzanie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – otwarcie specjalności i przygotowanie kadry – 4.1.1 PO KL

14.  FSB-38/ROZ4/2009 Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitarnym – 1.1.1 PO IG

15.  FSD-39/R/2009 Start - program promocji przedsiębiorczości
w uczelniach wyższych w województwie śląskim - 8.2.1 PO KL

16.  FSB-40/RIE6/2009 Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania – 1.3.1 PO IG

17.  FSP-41/AZP/2009 Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, oinżynierii i Bioinformatyki - Politechnika Śląska – 2.1 PO IG

18.  FSP-42/AZP/2009 Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskie-Curie Oddział w Gliwicach – 2.1 PO IG

19.  FSP-43/AZP/2009 Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki - Uniwersytet Śląski – 2.1 PO IG

20.  FSP-44/AZP/2009 Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki - Śląski Uniwersytet Medyczny – 2.1 PO IG

21.  FSD-45/RJO5/2009 Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacji – 8.2.1 PO KL

22.  FSP-46/CZP4/2009 Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii - 13.1 PO IŚ

23.  FSP-47/R/2009 Modernizacja laboratoriów Wydziału Chemicznego
i Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz modernizacja auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 8.1 RPO

24.  FSP-48/RJP2/2009 Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych – 2.3 PO IG

25.  FSD-49/RMT1/2009 Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie Nanotechnologii i nauki o materiałach – 4.1.1 PO KL

26.  FSD-50/RCH2/2009 Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej - otwarcie specjalności Chemia Bioorganiczna – 4.1.1 PO KL

27.  FSD-51/ROZ5/2009 Nowoczesne narzędzia zarządzania w biznesie – 2.1.1 PO KL

28.  FSD-52/RD3/2009 Przedsiębiorczy naukowiec - 8.2.1 PO KL

29.  FSD-53/RAU2/2009 Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploatacja Danych (Data Mining) - 4.1.1 PO KL

30.  FSP-54/RMT1/2009 Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach – 8.1 RPO

31.  FSP-55/RMF2/2009 Modernizacja i utworzenie multimedialnych laboratoriów interaktywnego i zdalnego wspomagania nauczania przedmiotów ścisłych na Wydziałach Mat.-Fiz. oraz AEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 8.1 RPO

32.  FSP-56/RAU0/2009 Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania – 8.1 RPO

33.  FSD-57/RM4/2009 Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni – 4.1.1 PO KL

34.  FSP-58/RIE0/2010 Modernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 8.1 RPO

35.  FSB-59/RB4/2010 Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – 1.1.2 PO IG

36.  FSB-60/RAU2/2010 Inżynieria Internetu Przyszłości – 1.1.2 PO IG

37.  FSB-61/RCH2/2010 Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – 1.1.2 PO IG

38.  FSB-62/RAR1/2010 Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa Śląskiego - scenariusze 2050 – 1.1.1 PO IG

39.  FSD-63/RG3/2010 Z bezrobotnego pracownik – 6.1.1 PO KL

40.  FSD-64/RG3/2010 Z bezrobocia na etat – 6.1.1 PO KL

41.  FSD-65/RG3/2010 ECDL w Zawierciu – 8.1.1 PO KL

42.  FSD-66/RJO5/2010  Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego - 8.2.2 PO KL

43.  FSB-67/RCH6/2010 Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – 1.3.1 PO IG

44.  FSB-68/RB6/2010 Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju – 1.1.2 PO IG

45.  FSP-69/RMT1/2010 Budowa Laboratorium N-D Nanotechnologii i Technologii Materiałowej w Gliwicach – 13.1 PO IiŚ

46.  FSB-70/RMT1/2010 Program POMOST – Wsparcie dla kobiet
w ciąży – 1.2 PO IG

47.  FSB-71/RM3/2010 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania - 1.1.2 PO IG

48.  FSD-72/RMT2/2010 Interaktywne kształcenie inżyniera - 4.1.1 PO KL

49.  FSD-73/RMT8/2010 Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering – 4.2 PO KL

50.  FSD-74/RAU1/2010 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej - 4.1.2 PO KL

51.  FSD-75/RE3/2010 Inżynier Informatyk - zawód z przyszłością - 4.1.2 PO KL

52.  FSD-76/RMT0/2010 Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - 4.1.2 PO KL

53.  FSD-77/RMT0/2010 Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - 4.1.2 PO KL

54.  FSD-78/RMT0/2010 Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - 4.1.2 PO KL

55.  FSD-79/RIE4/2010 Ekofachowcy ze Śląska – 4.1.2 PO KL

56.  FSP-80/RJO1/2010 Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych – 2.3 PO IG

57.  FSD-81/ROZ2/2010 Diagnoza potencjału gospodarki województwa śląskiego pod kątem rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych pracowników i pracodawców – 8.1 PO KL

58.  FSD-82/ROZ2/2011 Stawiamy na rozwój - studia podyplomowe dla nauczycieli - 9.4 PO KL

59.  FSP-83/RJP2/2011 Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teeinformatycznych nauki - NewMan - 2.3 PO IG

60.  FSD-84/ROZ2/2011 Edukcja dla zrównoważonego rozwoju -
9.4 PO KL

61.  FSD-85/ROZ1/2011 Kompetentni urzędnicy - 5.2.1 PO KL

62.  FSD-86/RJO5/2011 SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii) - 8.2.1 PO KL

63.  FSD-87/ROZ2/2011 Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości - 8.3 PO KL

64.  FSD-88/RD3/2011 Akademia Przedsiębiorczego Naukowca - 8.3 PO KL

65.  FSD-89/RD3/2011 Przedsiębiorczość Akademicka na Start -
8.2.1 PO KL

66.  FSD-90/RMT1/2011 NANATRIM - poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych - 4.1.2 PO KL

67.  FSD-91/RMT1/2011 QUAPINFO - zwiększenie atrakcyjnościi jakości kształcenia na makrokierunku  Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach - 4.1.2 Po KL

68.  FSD-92/RAU1/2011 Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej - 4.1.2 PO KL

69.  FSB-93/RAU1/2011 Rehabilitacyjny egzoszkielet kończyn dolnych (VENTURES) - 1.2 PO IG

70.  FSB-94/RJP10/2011 Klimat Północnej Polski w ostatnim 100 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłoścą (CLIMPOL) - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

71.  FSD-95/RAR0/2011 Design Silesia II - 8.2.2 PO KL

72.  FSB-96/RCH4/2011 Polythiophene block copolymers tailored for energy - efficient membrane separations: design, preparation, characterization and evaluation of gas transport - 1.2 PO IG

73.  FSD-97/RJO5/2012 Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja) - 8.2.2 PO KL

74.  FSB-98/RCH2/2012 Projektowanie, synteza i ocena aktywności przeciwnowotworowej glikokogniugatów pochodnych genisteiny - 1.2 PO IG (VENTURES)

75.  FSD-99/RJO5/2012 Transfer wiedzy i praktyki - 8.2.1 PO KL

76.  FSD-1/RMS1/2012 Matematyka - interaktywne studia z przyszłością - 4.1.2 PO KL

77.  FSD-2/RMS1/2012 Wciśnij Enter, zrób karierę - informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn - 4.1.2 PO KL

78.  FSD-3/RIE6/2012 Kompetentni inżynierowie mechanicy dla sektora energetyki - 4.1.2 PO KL

79. FSD-4/RIE5/2012 Nowoczesne kadry dla Nowoczesnej Energetyki - 4.1.2 PO KL

80. FSD-5/RIE3/2012 Ekoinnowacyjni - 4.1.2 PO KL

81. FSD-6/RMT1/2012 IMOTECH - Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa - 4.1.2 PO KL

82. FSD-7/RM0/2012 Inżynieria Materiałowa - Ciekawe studia, pewna przyszłość - 4.1.2 PO KL

83. FSD-8/RAU2/2013 ZIP - Zostań Inżynierem Przyszłości - 4.1.2 PO KL

84. FSB-9/RCH4/2012 Bioactive and biocompatible hydrogels based on trehalose or salicin - 1.2 PO IG (POMOST)

85. FSP-10/CZP4/2012 Termomodernizacja trzech obiektów dydaktycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 9.3 PO IŚ

86. FSB-11/RIB1/2013 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i konstrukcyjnych w dziedzinie teleopieki medycznej - 1.3.1 PO IG

87. FSB-12/RAU3/2013 Opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji mówcy dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - 1.3.1 PO IG

88. FSD-13/ROZ3/2013 Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim - POWT RCz-RP 2007-2013.

89. FSB-14/RMT0/2013 Smart Power - Innowacyjny wysoko sprawny pojazd elektryczny przeznaczony do startu w światowych zawodach Shell Eco - marathon - 1.1.3 PO IG (GENERACJA PRZYSZŁOŚCI)

90. FSB-15/RAU1/2013 Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu - 1.1.3 PO IG (GENERACJA PRZYSZŁOŚCI)

91. FSP-16/RB3/2013 Wyposażenie laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w nowoczesną aparaturę do badań dynamicznych obiektów mostowych - 1.3 RPO

92. FSD-17/RD3/2013 Fundusz Stypendialno-stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie - 8.2.1 PO KL

93. FSB-18/RIE/2013 Children exposure to indor air pollutants in nursery schools - CHEIN (Badanie wewnętrznych zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolach) - POL-NOR Small Grant

94. FSB-19/RAU2/2013 MEDUSA - Automated Assessment of JOINT Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods - POL-NOR Core 2012 Call

95. FSB-20/RIE6/2013 MULTIJET - Application of an innovative expansion work recovery system with multiple ejectors for energy performance improvement in the R744 refrigeration installations for supermarkets - POL-NOR Core 2012 Call

96. FSB-21/RG6/2013 ENFLUID - Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe - POL-NOR Core 2012 Call

97. FSB-22/RIE8/2013 - BARITECH - Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants - POL-NOR Core 2012 Call

98. FSB-23/RG6/2013 Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock - POL-NOR Small Grant Scheme 2012 Call

99. FSB-24/RAR3/2013 Modernist determinants in the spatial development of Katowice - - POL-NOR Small Grant

100. FSB-25/RJO5/2013 Diagnostyka siłowni wiatrowych - ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej - 1.3.2 PO IG

101. FSB-26/RIB0/2013 Brokerzy Innowacji - 1.1.3 PO IG

102. FSP-27/RJO5/2013 Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach - 1.3 RPO

103. FSB-1/RJO5/2014 Inkubator innowacyjności - 1.1.3 PO IG

104. FSP-2/RAU0/2014 Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich - 2.3.1 PO IG

105. FSP-3/RAU1/2014 Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego - 2.3.1 PO IG

106. FSD-4/RMT0/2014 Inżynier bez granic - nowoczesne formy kształcenia bazujące na współpracy - 4.1.1 PO KL

107. FSB-5/RIE6/2014 - MOCCA - Spalanie tlenowe Mild dla klimatu i powietrza - POL-NOR CCS 2013

108. FSB-6/RG5/2014 - Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO2 w łupkach gazonośnych na Pomorzu - POL-NOR CCS 2013

109. FSD-7/RE5/2014 Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - POL-NOR FSS

110. FSB-8/RIE6/2014 - Opłacalne ekonomicznie i społecznie akceptowane technologie CCS/EOR - POL-NOR CCS 2013

111. FSP-9/RAU2/2014 PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 - 2.3.1 PO IG

112. FSB-10/RMT2/2014 Elektryczny bolid - Silesian Greenpower - 1.1.3 PO IG Generacja Przyszłości

113. FSP-11/RJP2/2014 Realizacja w SASK usług o wysokim poziomie niezawodności - 2.3.1 PO IG

114. FSB-12/RAU0/2014 Brokerzy Innowacji - 1.1.3 PO IG

115. FSP-13/RAU/2014 - Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego 

116. FSD-14/RAU3/2014 ZKZEiTZ - Zwiększenie kompetencji zawodowych studentów na kierunku EiT Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 4.1.1 PO KL

117. FSD-15/RR12/2014 Inżynier XXI w. - 4.1.1 PO KL

118. FSB-16/RJP8/2015 FILOMATA i badania biologiczno - chemiczne gleby skażonej trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) – FILBIOCHEM - 1.1.3 PO IG Uniwersytet Młodych Wynalazców

119. FSB-17/RAU1/2015 Wielokryterialna optymalizacja zdolności operacyjnych bezzałogowych obiektów latających - 1.1.3 PO IG Generacja Przyszłości

120. FSB-18/RE6/2015 Projekt i wykonanie bezpiecznika aktywowanego cięgnem ze stopu z pamięcią kształtu - 1.1.3 PO IG Uniwersytet Młodych Wynalazców

121.  FSD-19/RCH4/2015 Systemy miejscowego dozowania leków przeciwnowotworowych oparte na polimerach przewodzących - 4.2 PO KL (SKILLS INTER)

122. FSD-20/RCH2/2015 Kolektor słoneczny wykorzystujący wielościenne nanorurki węglowe i biobezpieczne nanociecze grzewcze - 4.2 PO KL SKILLS IMPULS

123. FSD-21/RE0/2015 Społeczeństwo prosumenckie - prosumencka energetyka - POL-NOR FSS

124. FSD-22/RMT6/2015 Jak uchronić samolot przed skutkami uderzenia pioruna? Nowy materiał konstrukcyjny dla lotnictwa - 4.2 PO KL SKILLS INTER

125. FSD-23/RM2/2015 Innowacyjna metoda odzysku platyny z zużytych katalizatorów samochodowych - 4.2 PO KL SKILLS

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
2007-2013 zakończone