Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Modernist determinants in the spatial development of Katowice

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 248 019,00 zł                      wartość dofinansowania: 248 019,00       

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
.
Informacje źródłowe na temat Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
na stronie: 
http://www.eog.gov.pl

 

termin realizacji: 01.09.2013 - 31.03.2015

Katowice is the capital of the most industrialized region of Poland - Upper Silesia. Starting from the nineteenth century, the rapid development of the city, associated with the development heavy industry, reached its climax in the twentieth century. Formation of the spatial structure of the city was parallel with the rise and development of modernist urban planning concepts. Implementation of the modernist idea was for Katowice an expression of the needs and aspirations of the community and the region. Ideas drawn from the European avant-garde urban patterns influenced the shape of the city, which became an example which reflects successive stages of the development of modernist trends. The result is a clear separation of elements of southern urban districts (created since 1922 to 1939), and northern and eastern districts (created since 1945 to about 1980). Currently, due to reduced importance of the heavy industry, Katowice experiences the process of transformation, which is reflected in the transformations made ​​in the urban scale of the city.

The aim of the project is an attempt to answer following questions:

·   What was process of spatial development of Katowice on the background of urban development of the European thought?

·   What elements of the urban structure of Katowice created in modernism are urban and architectural determinants of characteristic city image?

·   What is the role of the city tissue formed in the period of modernism in the development of the modern city of Katowice?

It is planned to study urban and architectural elements due to different types of urban spaces and their different values ​​in the structure of the selected cities. The evolution of the spatial structure of these cities will be shown, due to the value of architectural and urban planning solutions to the urban development. These studies will take into account the stages of development of modernism evident in the subsequent stages of spatial development of studied cities.

Katowice są stolicą najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski – Górnego Śląska. Zapoczątkowany w XIX wieku gwałtowny rozwój miasta, związany z rozwojem przemysłu ciężkiego, kulminację osiągnął w wieku XX. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta odbywało się równolegle z powstaniem i rozwojem koncepcji modernistycznych w urbanistyce. Realizacja modernistycznych idei była w przypadku Katowic wyrazem potrzeb i aspiracji społeczności miasta i regionu. Czerpanie z awangardowych europejskich wzorców wpłynęło na urbanistyczny kształt miasta, które stało się przykładem odzwierciedlającym kolejne etapy rozwoju modernistycznych trendów. Ich efektem jest czytelny rozdział elementów przestrzeni miejskiej południowych dzielnic (zrealizowanych w okresie międzywojennym w latach 1922-1939) oraz północnych i wschodnich (powstałych w okresie powojennym od 1945r. do około 1980r.). Obecnie, ze względu na zmniejszenie znaczenia przemysłu ciężkiego, Katowice przechodzą proces transformacji, który znajduje odzwierciedlenie w dokonywanych przekształceniach w skali urbanistycznej miasta.


Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytania:

·    Jak kształtował się rozwój przestrzenny Katowic na tle rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej?

 ·    Jakie modernistyczne elementy
struktury miejskiej Katowic stanowią urbanistyczne i architektoniczne determinanty kształtujące charakterystyczny wizerunek miasta?

 ·    Jaką rolę w kształtowaniu współczesnego rozwoju Katowic odgrywa modernistyczna tkanka miejska?


Przeprowadzone zostaną badania elementów urbanistycznych i architektonicznych ze względu na różnego typu przestrzenie miejskie i różne ich wartości w strukturze wybranych miast. Wykazana zostanie ewolucja struktury przestrzennej tych miast z uwagi na wartości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych dla rozwoju przestrzeni miejskiej. Badania te będą uwzględniały etapy rozwoju modernizmu, widoczne w kolejnych etapach rozwoju przestrzennego badanych miast.

Strona internetowa projektu: modernizmkatowic.polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-24