Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy:

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Metali Nieżelaznych

 

  

wartość projektu: 4 756 146,11 zł                                wartość dofinansowania: 3 940 000,00  

wartość dofinansowania dla Politechniki: 274 999,96zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 20120
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 na stronie:
www.rpo.slaskie.pl


 

termin realizacji projektu:  01.01.2017 r. - 31.03.2019 r.

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

•   usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez    współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

•   wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

 

Efekty projektu:

  • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
  • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
  • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
  • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

  

Więcej o projekcie:

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSD-32_ROZ4