Cele Programu Infrastruktura i Środowisko
   

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. To wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Cel główny POIiŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, jakim jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Struktura Programu

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych tworzących podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne) oraz w ograniczonym zakresie komplementarnych działań dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. Działania realizowane w ramach programu zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach POIiŚ przewiduje się dziewięć merytorycznych osi priorytetowych (finansowanych z FS i EFRR) oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej (finansowaną w całości z FS) na rzecz całego POIiŚ:

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast
Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

Finansowanie Programu 

Alokacja UE na POIiŚ 2014-2020 wynosi 4 905 881 206 EUR z EFRR i 22 504 865 679 EUR z FS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych, szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego, zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% oraz każdej osi priorytetowej FS na poziomie 85%, wynosi w momencie programowania 4 852 662 761EUR.

W realizację POIiŚ zaangażowane będą środki krajowe i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia POIiŚ będzie mogło być wyższe, w zależności od zakresu i stopnia udzielonej pomocy publicznej.

Kto może realizować projekty

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Administracja publiczna,
  • Służby publiczne inne niż administracja,
  • Instytucje ochrony zdrowia,
  • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.

Więcej o programie na stronie: https://www.pois.gov.pl/

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PO Infrastruktura i Środowisko