Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

KSZTAŁCENIE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

 Uchwała nr 41/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy studiów (tekst ujednolicony)

 Uchwała nr 60/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy studiów podyplomowych

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (tekst ujednolicony)
(dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej oraz dokumentów stwierdzających ukończenie studiów

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej oraz dokumentów stwierdzających ukończenie studiów

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu

Zarządzenie Nr 97/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania na Politechnice Śląskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA

Zarządzenie nr 122/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej

Pismo Okólne nr 3/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie nazwy Uczelni oraz jednostek organizacyjnych i prowadzonych kierunków studiów na Politechnice Śląskiej - w języku angielskim

Pismo Okólne nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nazwy kierunku studiów w języku angielskim

Tłumaczenie klasyfikacji dziedzin i dyscyplin na język angielski (opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Tłumaczenie wybranych nazw dziedzin i dyscyplin na język niemiecki

Tłumaczenie nazw kierunków studiów na język niemiecki

INNE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akty prawne