INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W USOS

Centrum Obsługi Studiów - Sekcja Spraw Stypendialnych Politechniki Śląskiej uprzejmie przypomina, że od roku akademickiego 2020/2021 zmianie uległa forma składania wniosków dotyczących świadczeń dla studentów tj. wniosków o: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogę, stypendium rektora.

Wnioski o ww. świadczenia na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

- Stypendium socjalne (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r.
Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące:
od 1 do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone.

Student w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Do oświadczenia o dochodach należy dołączyć aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia (w formacie PDF) potwierdzające sytuację materialną określone przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.
W szczególności:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego,
- zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,
- akty urodzenia , małżeństwa lub zgonu,
- wyroki sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów,
- decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
- zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium socjalne można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 1 marca 2021 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

- Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r.
Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące:
od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone. Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (scan w formacie PDF).

- Stypendium rektora (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
Termin składania:
semestr zimowy od 01.10.2020 r. do 20.10.2020 r.
semestr letni od 01.03.2021 do 10.03.2021 r.
Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe należy potwierdzić przez załączenie zaświadczeń w formacie PDF. Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium rektora w przypadku studentów, którzy mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 1 marca 2021 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

- Zapomoga (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r.
Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące:
od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.
Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Do wniosku należy dołączyć przygotowane wcześniej dokumenty (skany w formacie PDF), potwierdzające zdarzenie uprawniające do otrzymania zapomogi.

Przypominamy, że z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Sekcji Spraw Stypendialnych. Priorytetem jest wspólne bezpieczeństwo zdrowotne.

Kontakt:
e-mail: stypendia@polsl.pl
Gliwice – pok. 307
tel.: 32 237 14 63
tel.: 32 237 11 56

Zabrze – pok. 124A
tel.: 32 277 73 10

Katowice – pok. 127
tel.: 32 603 44 88

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Składanie wniosków o świadczenia