STYPENDIUM REKTORA może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wnioski o stypendium rektora należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

STYPENDIUM REKTORA (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)

Termin składania: na semestr zimowy od 01.10.2020 r. do 20.10.2020 r.; na semestr letni od 01.03.2021 do 10.03.2021 r.

Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe należy potwierdzić przez załączenie zaświadczeń w formacie PDF.
Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium rektora w przypadku studentów, którzy mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 1 marca 2021 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Wysokość stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora PLIK PDF PLIK DOCX

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium rektora