STYPENDIUM SOCJALNE może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

 1. zamieszkanie studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
 2. zamieszkanie studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim.

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

STYPENDIUM SOCJALNE (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)

Student w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Do oświadczenia o dochodach należy dołączyć aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia (w formacie PDF) potwierdzające sytuację materialną, określone przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej. W szczególności:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego,
- zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,
- akty urodzenia , małżeństwa lub zgonu,
- wyroki sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów,
- decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
- zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium socjalne można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 25 września 2020 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W USOS

 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych PLIK PDF PLIK DOCX
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców. PLIK PDF PLIK DOCX
 • Wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni. PLIK PDF PLIK DOCX
 • Zaświadczenie z Domu Studenckiego/ Domu Asystenta. PLIK PDF PLIK DOCX
 •  
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Stypendium socjalne