→→Procedura korzystania z usosweb.polsl.pl przez studentów Politechniki Śląskiej←←

Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na studiach doktoranckich.

Wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do doktorantów tylko za pośrednictwem USOSweb. Doktorant jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy doktoranta.

Wniosek o stypendium rektora należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w terminie do 20 października.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosku oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do doktorantów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Doktorant jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

STYPENDIUM SOCJALNE (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)

Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r.
Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 1 do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone.

Doktorant w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Do oświadczenia o dochodach należy dołączyć aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia (w formacie PDF) potwierdzające sytuację materialną, określone przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej. W szczególności:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego,
- zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,
- akty urodzenia , małżeństwa lub zgonu,
- wyroki sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów,
- decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
- zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W USOS

Załączniki do pobrania

 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych PLIK PDF PLIK DOCX
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców PLIK PDF PLIK DOCX
 • Wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni PLIK PDF PLIK DOCX
 • Zaświadczenie z Domu Studenckiego/Domu Asystenta PLIK PDF PLIK DOCX
 • Terminy składania wniosków:

  STYPENDIUM SOCJALNE (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 1 do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone.

  STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej):

  Doktorant wypełnia wniosek w systemie USOSweb, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (skan w formacie PDF).

  INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  Terminy składania wniosków:

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone.

  ZAPOMOGA (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)

  Zapomogę może otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek doktoranta,
  2. choroba doktoranta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
  3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
  4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

  Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Doktorant nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

  Termin składania wniosku w miesiącu październiku: do 9 października 2020 r.
  Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia w kolejnych miesiącach: od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

  Do wniosku należy dołączyć przygotowane wcześniej dokumenty (skany w formacie PDF), potwierdzające takie zdarzenie.

  Terminy składania wniosków:

  ZAPOMOGA (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

  STYPENDIUM REKTORA (wyłącznie w wersji papierowej)

  Wniosek o stypendium rektora, wraz z załącznikami, doktoranci powinni złożyć u kierownika studiów doktoranckich.
  Wnioski podpisane przez kierowników należy przesłać pocztą wewnętrzną do Sekcji Spraw Stypendialnych w terminie do 20 października 2020 r.

  Na podstawie złożonych wniosków zostanie utworzona lista rankingowa, na podstawie której zostaną przyznane stypendia.

  Wniosek o przyznanie stypendium rektora PLIK PDF

  Terminy składania wniosków:

  STYPENDIUM REKTORA (wyłącznie w wersji papierowej)
  Termin składania: od 01.10.2020 r. do 20.10.2020 r.

  Harmonogram wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2020/2021

  Wysokość stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2020/2021

  Wysokość świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2020/2021

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Świadczenia dla doktorantów