W związku z zarządzeniem nr 33/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej informujemy, iż termin przyznawania stypendium rektora w semestrze letnim został przesunięty z 30 marca na 30 kwietnia. Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi w kwietniu wraz z nadpłatą świadczeń za marzec.

Ponadto Komisja Stypendialna wzywa do pilnego odbioru decyzji stypendialnych – informacja ta dotyczy wniosków ze statusem „rozpatrzony”, decyzja gotowa do odbioru znajduję się w zakładce wnioski - lista pism administracyjnych.

W zakładce tej znajdują się również wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne pisma, które również należy niezwłocznie odebrać.

UWAGA STUDENCI!

System USOSweb znajduje się tu: https://usosweb.polsl.pl

→→Procedura korzystania z usosweb.polsl.pl przez studentów Politechniki Śląskiej←←

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2020/2021 (pomoc materialna):

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wnioski o ww. świadczenia na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

STYPENDIUM SOCJALNE może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

 1. zamieszkanie studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
 2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI może otrzymać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

ZAPOMOGĘ może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
 2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
 3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
 4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

STYPENDIUM REKTORA może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Terminy składania wniosków:

 • STYPENDIUM SOCJALNE (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej):
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 1 do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone.
 • STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej):
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone.
 • ZAPOMOGA (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej):
  Termin składania wniosku na miesiąc październik: do 9 października 2020 r. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.
 • STYPENDIUM REKTORA (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej):
  Termin składania: na semestr zimowy od 01.10.2020 r. do 20.10.2020 r.; na semestr letni od 01.03.2021 do 10.03.2021 r.

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej (tekst ujednolicony stanowi załącznik do zarządzenia zmieniającego).

Harmonogram wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2020/2021

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Świadczenia dla studentów: przepisy ogólne