Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
  2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
  3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
  4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

Wniosek o zapomogę na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosku, oraz decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu zapomogi będzie wysyłana do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

Termin składania wniosku w miesiącu październiku: do 9 października 2020 r.

Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia w kolejnych miesiącach: od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć przygotowane wcześniej dokumenty (skany w formacie PDF), potwierdzające takie zdarzenie.

 Wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Śląskie w roku akademickim 2020/2021

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zapomoga