27 lutego 2020
Informacja (przyjazdy z Włoch - KORONAWIRUS)
KOMUNIKAT DZIAŁU WSPÓŁPACY Z ZAGRANICĄ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
„Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2019/2020”
Koronawirus COVID-19 we Włoszech

W związku z informacjami nt. przypadków koronawirusa stwierdzonych we Włoszech publikowanymi w tej sprawie komunikatami medialnymi Dział Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej:
  1. ustala z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus kwestie związane z przerwaniem mobilności w wyniku „siły wyższej” oraz możliwością zwrotu poniesionych kosztów w przypadku konieczności anulowania wyjazdów lub ich skrócenia,
  2. aktualizuje listę osób, które przebywają we Włoszech lub miały w najbliższym czasie wyjechać do Włoch, a także studentów zagranicznych, którzy przyjechali na Politechnikę Śląską w celu realizacji studiów w ramach Programu Erasmus+ tak, aby jak najszybciej przekazywać bieżące informacje,
  3. studenci wracający z Włoch proszeni są o przesyłanie dokumentacji dot. wyjazdu wyłącznie w formie elektronicznej na adres: mobility@polsl.pl.
Jednocześnie informujemy, że zaniechanie planowanego wyjazdu do Włoch lub powrót z Włoch jest indywidualną decyzją każdej osoby – studenta lub pracownika. Jeżeli rezygnacja z wyjazdu lub decyzja o wcześniejszym powrocie jest powiązana z poniesionymi już kosztami, których nie da się odzyskać np. od linii lotniczych/agencji ubezpieczeniowej, to sprawa może być potraktowana jako przypadek tzw. „siły wyższej”.

W celu uznania kosztów za uprawnione należy zwrócić się do NA za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą (pracowników Sekcji Wymiany Międzynarodowej RN3-1) z pismem opisującym sytuację i wyszczególniającym poniesione wydatki w odniesieniu do przerwanej mobilności, której sprawa dotyczy. Na podstawie nadesłanych dokumentów NA podejmie decyzję w sprawie uznania przypadku za tzw. „siłę wyższą” i określi kwotę poniesionych kosztów, które będą uznane za uprawnione.

Przypominamy, że w komplecie dokumentów (oryginały lub kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”) powinny znaleźć się:
  1. podanie z uczelni informujące o zaistnieniu danej sytuacji wraz z prośbą o uznanie przypadku za działanie „siły wyższej”; (zostanie przygotowane przez pracowników Sekcji Wymiany Międzynarodowej RN3-1 koordynujących wymianę w ramach E+ w tym wymianę z uczelniami włoskimi)
  2. jeżeli dotyczy - zaświadczenie z instytucji przyjmującej o długości trwania pobytu z podaniem właściwych dat rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności;
  3. dowody poniesienia kosztów, w tym podróży.
Pytania i wątpliwości proszę kierować również na adres: mobility@polsl.pl,  tel.: +48 32 237 13 29.

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach, ul. Raciborska 39, tel.: +48 32 351 23 00.

Dokładne instrukcje znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/  

Studenci Politechniki Śląskiej, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia. Politechnika Śląska dołoży wszelkich starań, by prowadzący zajęcia kierowali się wyrozumiałością i elastycznością w kwestii usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach oraz sposoby zaliczenia przez osoby będące w grupie ryzyka.

Aktualizacja komunikatu z dnia 26.02.2020 będzie dokonywana systematycznie.

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2020 11:41, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2020 12:15, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej