26 marca 2012
Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

Do aplikacji należy dołączyć:

  • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance”),
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation”),
  • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)'
  • krótki opis – plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).
Minimalny okres pobytu:
  • studenci 3 miesiące;
  • nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.
Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

STUDENT APLIKUJĄCY O STYPENDIUM W RAMACH PULI "FREEMOVER" SZUKA UCZELNI SAMODZIELNIE! 

***********
Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info), a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.buwiwm.edu.pl).  

Wiadomość utworzona: 21 marca 2012 19:28, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2012 11:10, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej