Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy) jest najstarszą na świecie akademią górniczo-hutniczą, założoną w 1765r. Warto wspomnieć, że w XIX w. to na tej uczelni odkryto pierwiastki ind i german.

TUB Freiberg od wielu lat jest uczelnią partnerską Politechniki Śląskiej, a współpraca ta obejmuje m.in. umowy podwójnego dyplomowania w dziedzinie przeróbki plastycznej oraz górnictwa i budownictwa podziemnego. Studia realizowane są w języku niemieckim, a zdobyte dyplomy ukończenia studiów II stopnia w Politechnice Śląskiej i Technische Universität Bergakademie Freiberg, podnoszą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Studenci studiów magisterskich z Wydziału Górnictwa i Geologii, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Wydziału Mechanicznego - Technologicznego mają co roku możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wydziałowej realizowanej przy okazji standardowego naboru na wyjazdy stypendialne programów wymiany akademickiej. Osoby spełniające wymogi dot. m.in. specjalizacji, wysokiej średniej, odpowiedniego stopnia znajomości j. niemieckiego, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną z udziałem przedstawicieli uczelni niemieckiej. Każdego roku na roczny wyjazd wraz z realizacją podwójnego dyplomu kierowanych jest kilkoro studentów Politechniki Śląskiej, którzy otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium wypłacanego przez stronę niemiecką (dotychczas w wys. 500 euro/m-c) lub grantu programu Erasmus wypłacanego przez uczelnię macierzystą.

Trwają prace nad możliwością poszerzenia oferty podwójnego dyplomu również o niektóre specjalizacje realizowane na innych wydziałach.

WAŻNA INFORMACJA:

Studenci spełniający warunki uczestnictwa w programie powinni zostać zakwalifikowani do udziału przez macierzyste wydziały najdalej do połowy marca, a informacje o wynikach kwalifikacji wraz ze stosownymi protokołami i danymi kontaktowymi studentów, powinny zostać niezwłocznie przekazane do Biura Wymiany Akademickiej (RD2) koordynującego wyjazdy.

do pobrania:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
TU Bergakademie Freiberg