Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER

Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Dnia 22 sierpnia 1994 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył Ministerstwu Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej, jako depozytariuszowi,dokument ratyfikacyjny do Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiającegowspółpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.Od tego czasu Rzeczpospolita Polska jest Stroną Porozumienia i aktywnie uczestniczy w realizacji ustanowionego programu współpracy.

Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia. Aktualnie ze strony polskiej w realizacjiProgramu CEEPUS uczestniczą głównie szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Ministra Zdrowia.

W ramach Programu CEEPUS:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
 • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
 • rowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.
Funkcjonowanie Programu opiera się na następujących zasadach:
  a. brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) - każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej,
  b. nie tworzy się w krajach uczestniczących żadnych dodatkowych struktur zarządzających Programem:
  • do obsługi wykorzystywane są istniejące jednostki/komórki organizacyjne, w strukturach których wyodrębniane są tzw. Krajowe Biura Programu CEEPUS (NCO)
  • w sytuacji, kiedy szkoła wyższa wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, wyznaczani są koordynatorzy, którzy ustalają "ruch osobowy" wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.

W roku 2004 upłynął drugi, pięcioletni okres obowiązywania Porozumienia CEEPUS, stąd też Strona austriacka,kierując się potrzebą bardziej aktywnego włączenia szkół wyższych uczestniczących w Programie CEEPUSdo tzw. "procesu bolońskiego" i realizacji idei Joint European Degrees oraz mając na uwadze potrzebęwdrożenia zaleceń Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia wRegionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r.,wystąpiła z inicjatywą zawarcia nowego Porozumienia.

 Zaproponowano, aby zasady organizacji i przebiegu współpracy międzyuczelnianej w ramach nowego Programu CEEPUS II były podobne do określonych w aktualnie obowiązującym Porozumieniu,z tym że większy nacisk będzie położony na uznawalność okresu kształcenia odbytego w zagranicznych uczelniachpartnerskich i zaliczonych tam egzaminów.

Uwieńczeniem tych dążeń było podpisanie w 2003 roku, przez upoważnionych przedstawicieli państw uczestniczących wprogramie CEEPUS, Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii,promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach środkowoeuropejskiegoprogramu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS II).

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS II są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK - Kosowo.

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

Do aplikacji należy dołączyć:

 • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance”),
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation”),
 • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”),
 • krótki opis – plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).
Minimalny okres pobytu:
 • studenci 3 miesiące;
 • nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.
Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.


Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info), a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.buwiwm.edu.pl).  

KALENDIARIUM CEEPUS

15 Stycznia

Termin składania projektów sieci akademickich

Marzec
Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli freemover na semestr letni

Listopad/ Grudzień
Konferencja Ewaluacyjna Programu CEEPUS

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ceepus