ERASMUS+ Akcja 1 (KA1): mobilność edukacyjna osób (szkolnictwo wyższe)

 • osoby uprawnione:

  studenci
  studiów I, II i III stopnia:
  - studia (SMS): min. 3 m-ce, maks.12 m-cy;
  - praktyki (SMP): min. 2 m-ce, maks.12 m-cy;
  praktyka zw. z tematyką/programem studiów i ujęta co najmniej w Suplemencie do Dyplomu
  studenci wyjeżdżający na studia (SMS), a uprawnieni w chwili kwalifikacji do otrzymywania w uczelni macierzystej stypendium socjalnego, będą uprawnieni do dodatkowego stypendium z krajowej puli środków w wys. 200 euro/m-c

  absolwenci
  („recent graduates”):
  praktyki (SMP): maks. do 12 m-cy od daty zakończenia studiów rozumianej jako data obrony dyplomu ALE kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą

  pracownicy (akademiccy i administracyjni):

  - wykłady (STA): min. 2 dni, maks. 2 m-ce (nie wliczając podróży); min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu (i krótszym okresie pobytu).
  Oferta dostępna również dla doktorantów („doctoral candidates”) zatrudnionych w uczelni – NIE DOTYCZY studentów studiów III stopnia)
  - szkolenia (STT): min. 2 dni, maks. 2 m-ce (nie wliczając podróży); zalecane szkolenia tygodniowe (5 dni roboczych)

 • dopuszczalny okres pobytu i wielokrotność wyjazdów studentów: możliwy będzie wyjazd studenta na maksymalny łączny okres pobytu w ramach Programu do 12 m-cy na każdym cyklu studiów (np. SMS, SMP, SMS+SMP), przy czym w zbierany „kapitał wyjazdowy” wliczany będzie okres pobytu na stypendium zrealizowanego w ramach programu LLP/Erasmus 2007-2013 (z uwzgl. wyjazdów ze stypendium zerowym)

 • nowy podział na grupy krajów:

  w zależności od kosztów utrzymania:

  Grupa 1:

  Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  * udział Szwajcarii w programie w roku 2014/2015 został zawieszony

  Grupa 2:
  Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

  Grupa 3:
  Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 • stypendia programu i zasady alokacji środków przy rozpatrywaniu wniosków o kontrakty uczelniane:
  • sztywne stawki stypendialne, ustalone centralnie przez Biuro Krajowe Programu i MNiSW jako obowiązujące w danym roku akademickim
  • stawki stypendialne nie podlegające negocjacji ani zmianie w ciągu trwania projektu (roku akademickiego)
  • uczelnie nie mają obowiązku finansowania pełnego pobytu na stypendium jeśli przyznane kontraktem środki stypendialne nie pozwalają na realizację wszystkich potencjalnych wyjazdów (tj. regulacjami uczelnianymi możliwe jest limitowanie dla każdej kategorii beneficjentów ilości i czasu trwania wyjazdów stypendialnych finansowanych z Programu)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ERASMUS+ Akcja 1 (KA1)