Zasady zaliczania lektoratów języków obcych

1.  Student jest zobowiązany do zapisania się do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania językowego na początku semestru, w którym, zgodnie z programem kształcenia na jego Wydziale, rozpoczyna się kształcenie językowe.

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia się do grupy o innym poziomie zaawansowania językowego, jednak nie później niż do 31 października, jesli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze zimowym oraz nie później niż do 15 marca, jeśli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze letnim. Zmiana grupy przez studenta w terminach późniejszych niż wymienione wyżej, możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach oraz za zgodą obu prowadzących zajęcia, których grup zmiana ta dotyczy, pod warunkiem, że nie wpłynie ona w sposób znaczący na różnice w liczebności grup.

3. SJO zastrzega sobie prawo wskazania przez lektorów prowadzących zajęcia studentów o poziomie zaawansowania językowego odbiegającym od poziomu grupy i przeniesienia ich do grup o właściwym dla nich poziomie zaawansowania w początkowych tygodniach trawnia 1-szego semestru kształcenia językowego.

4.    Student ma obowiązek systematycznego uczęszczania na lektorat.

5.    W przypadku stwierdzenia więcej niż 2 nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych) student jest zobowiązany do nadrobienia zaległości.  Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości.

6.    Student ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na pierwszych zajęciach po tej nieobecności. 

7.    W przypadku większej ilości nieusprawiedliwionych  nieobecności na zajęciach prowadzący zajęcia powiadamia o tym fakcie Dziekana, który zajmie stanowisko w sprawie. 

8.    Student ma obowiązek posiadania podręcznika i kompletowania materiałów uzupełniających dostarczanych / zalecanych przez prowadzącego zajęcia.

9.    Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia kolejnych semestrów jest uzależniony od poziomu grupy, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opisany we właściwej karcie przedmiotu i rozkładzie materiału.

10.O ocenie z zaliczenia decydują wyniki prac ustnych i pisemnych odpowiadających metodom sprawdzania zakładanych efektów kształcenia określonych w karcie przedmiotu dla danego poziomu zaawansowania językowego.

11.W każdym kolejnym semestrze cyklu kształcenia językowego student jest oceniany zgodnie z poziomem zaawansowania językowego w pięciu kategoriach odpowiadających zakładanym efektom kształcenia określonym w karcie przedmiotu. Student jest zobowiązany do uzyskania pozytywnych ocen w zakresie:
a) wiedzy językowej obejmującej znajomość gramatyki i słownictwa,
b) umiejętności językowych takich jak rozumienie treści mówionych i pisanych, sporządzanie krótkich wypowiedzi pisemnych oraz opracowywanie wypowiedzi i prezentacji ustnych
c) kompetencji językowo-społecznych wyrażonych zdolnością spontanicznego uczestniczenia w rozmowie, dyskusji lub współpracy w grupie, bieżącym przygotowaniem do zajęć i zaangażowaniem
Każdy efekt kształcenia powinien być sprawdzony przynajmniej raz w trakcie semestru.

12.Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest osiągnięcie każdego zakładanego efektu kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym. Oceny uzyskane przez studenta w trakcie semestru wyrażają jednocześnie stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

13. Prace pisemne w trakcie kolejnych semestrów oceniane są według następującej skali:

powyżej 90 % poprawnych odpowiedzi    - bardzo dobra (5,0)
powyżej 80 %                                    - dobra plus (4,5)
powyżej 70 %                                    - dobra (4,0)
powyżej 60 %                                    - dostateczna plus (3,5)
powyżej 50 %                                    - dostateczna (3,0) 

14. Studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów poprawkowych każdego wyznaczonego zadania lub kolokwium oraz do zaliczenia komisyjnego całego semestru, jeśli nie osiągnie on wszystkich zakładanych efektów kształcenia w trybie regulaminowym. Terminy zaliczeń poprawkowych oraz zaliczenia komisyjnego wyznacza prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentem.

15. W semestrze nie kończącym się egzaminem ocena z zaliczenia tego semestru jest jednocześnie oceną końcową z języka obcego.

16. W przypadku cyklu kształcenia językowego kończącego się egzaminem na I stopniu studiów warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich semestrów języka obcego.

17. Po zakończeniu kształcenia językowego na I stopniu studiów student ma obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie nie niższym niż B2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Uzyskanie średniej oceny  co najmniej 4.5 z zaliczeń wszystkich semestrów lektoratu, jednak nie niższej niż 4.0 z każdego semestru, upoważnia studenta do zwolnienia z egzaminu. (info: egzamin – informacje ogólne oraz opis egzaminu)

18. W semestrze kończącym się egzaminem z języka obcego ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną końcową z języka obcego.

19. Student ma prawo wyrazić wolę zdawania egzaminu B2 lub C1 na I stopniu studiów z języka obcego innego niż angielski, jednak jest zobowiązany zgłosić ten fakt nie póżniej niż do końca listopada, jeśli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze zimowym oraz nie później niż do końca marca, jeśli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze letnim.

20. Student może poprawiać ocenę końcową na warunkach powtarzania przedmiotu.

21. Jeśli prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie z niedozwolonych materiałów, student nie zalicza danego zadania / kolokwium / odpowiedzi / egzaminu i jest zobowiązany do poprawienia go w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

22. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, chyba że stanowią one pomoc dydaktyczną, a prowadzący zajęcia wyrazi zgodę na korzystanie z nich.

23.   Zwolnienia  z lektoratów/egzaminów oraz przepisywanie ocen zaliczeniowych/egzaminacyjnych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zasady zaliczania lektoratów