Reguły gry Światowej Federacji Curlingu

Na podstawie wieloletniej praktyki reguły gry w curling zostały ujednolicone i opracowane przez Światową i Europejską Federację Curlingu. Przedstawione przepisy obowiązują podczas oficjalnych zawodów oraz większości turniejów międzynarodowych. Poszczególne federacje narodowe, szczególnie kanadyjska, posiadają własne wersje reguł gry, różniące się od ogólnie obowiązujących na przykład interpretacją przepisów o strefie ustawiania strażników.

1. Pole gry

1) Tor do gry w curling ma kształt prostokąta o szerokości od 4.42 do 4.75 metra i długości około 44.5 metra. Dom, czyli kręgi tworzące tarczę, na której ustawiane są kamienie, namalowany jest symetrycznie na obu końcach toru. Kolejne partie rozgrywane są w przeciwnych kierunkach. Szczegółowy plan oraz wymiary toru przedstawia rysunek nr 1.

2) Na obu końcach toru znajduje się belka stanowiąca punkt oparcia dla zawodnika wypuszczającego kamień. Belka, najczęściej drewniana, umieszczona jest symetrycznie do linii środkowej, musi być nieruchomo przytwierdzona do lodu. Długość belki nie powinna przekraczać 20,32 cm (8 cali). Na końcach belki, w odległości 7,62 cm (3 cale) od środka znajdują się, specjalnie wyprofilowane, gumowe uchwyty, o które zawodnik opiera piętę i środkową część stopy. Za belką nie powinny znajdować się żadne dodatkowe przedmioty.

3) Zewnętrzna krawędź linii końcowej powinna pokrywać się z krawędzią największego kręgu domu, w punkcie, w którym linie środkowa i końcowa przecinają się.

4) Pole gry pomiędzy drugą linią spalonego a linią celu z wyłączeniem domu nazywane jest strefą ustawiania strażników.

Rysunek nr 1. Pole do gry w curling.

Pole do gry


2. Kamienie

1) Kamienie do gry mają kształt owalu spłaszczonego z obu stron. Do płaskiej części kamienia przykręcana jest rączka. Może być ona przytwierdzona do wierzchu lub spodu kamienia.

2) Wymiary kamienia, włączając rączkę i śrubę mocującą to maksimum 91,44 cm (36 cali) w obwodzie, nie więcej niż 19,66 kg (44 funty) wagi i minimum 11,43 cm (4,5 cali) wysokości.

3) Kamień, który w trakcie zagrania toczy się na boku lub po zatrzymaniu leży odwrócony musi być natychmiast usunięty z toru.

4) Jeżeli kamień nie przekroczy całym obwodem drugiej linii spalonego, musi być usunięty z gry. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kamień w trakcie zagrania uderzył w inny kamień znajdujący się w grze.

5) Jeżeli kamień przekroczy linię końcową lub znajduje się w jej pobliżu nie dotykając domu, musi być usunięty z gry.

6) Jeżeli kamień dotknie linii bocznej lub odbije się od brzegu toru, musi być usunięty z gry.

7) W trakcie partii nie można dokonywać pomiarów odległości kamieni żadnymi przyrządami. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy na żądanie kapitana sędzia ma zdecydować czy dany kamień znajduje się w grze, czy powinien być usunięty.

8) Partia kończy się po zagraniu wszystkich szesnastu kamieni, za wyjątkiem sytuacji, gdy kapitanowie obu drużyn zaakceptują bieżący wynik lub partia zostanie poddana.

3. Drużyna

1) Drużyna składa się z czterech zawodników, z których jeden jest kapitanem. Każdy zawodnik zagrywa dwa kamienie, po jednym na przemian z zawodnikiem drużyny przeciwnej.

2) Przed rozpoczęciem gry kapitan ustala kolejność zagrywania kamieni przez zawodników. Oto podstawowe pozycje i najczęściej spotykana kolejność zawodników w trakcie partii: otwierający, drugi, trzeci - tzw. wice kapitan, kapitan. Kolejność zagrywania może być jednak inna.

3) Kapitan jest jedyną osobą, która podejmuje decyzje dotyczące gry w trakcie jej trwania.

4) W chwili gdy kapitan zagrywa swoje kamienie, obowiązki kierowania grą przechodzą na wice kapitana.

5) Podczas zagrywki tylko kapitan i wice kapitan mają prawo przebywać w domu. Kapitan ma pierwszeństwo w wyborze miejsca i wskazania rodzaju zagrania. Jeżeli jakikolwiek kamień przekroczy linię celu kapitanowie i wice kapitanowie obu drużyn mają prawo do szczotkowania.

6) Zawodnicy otwierający i drugi nie mogą w trakcie gry przebywać w domu lub za nim. Oprócz momentu przygotowania do zagrania kamienia i szczotkowania powinni przez cały czas znajdować się za liniami bocznymi toru i pomiędzy liniami spalonego, czyli na wysokości środka toru.

UWAGA: Zawodnicy nie mogą zajmować miejsca lub poruszać się w sposób mogący przeszkodzić lub rozproszyć zawodników drużyny przygotowującej się lub zagrywającej kamień.

7) Zawodnik rezerwowy może rozpocząć grę od nowej partii lub meczu. Po wprowadzeniu do gry zawodnika rezerwowego może ulec zmianie kolejność zagrywania wszystkich zawodników. Decyzje podejmuje kapitan lub trener drużyny, którzy o nowej decyzji informują osobę kierującą zawodami.

4. Zagranie kamienia

1) Zawodnik powinien całkowicie wypuścić zagrywany kamień, zanim ten dotknie pierwszej linii spalonego. Jeżeli zawodnik dotykał jakiejkolwiek części kamienia poza linią spalonego, kamień, nazywany spalonym, musi być usunięty z gry. Jeżeli kamień spalony uderzył w inne kamienie, spalony musi być usunięty z gry, a pozostałe kamienie, które zmieniły swoje położenie muszą wrócić, możliwie najbliżej miejsca sprzed uderzenia, według uznania kapitana drużyny przeciwnej.

2) Jeżeli zawodnik wykonana zagranie poza swoją kolejką, kamień musi być natychmiast usunięty z gry i zagrany przez właściwego zawodnika.

3) Jeżeli w trakcie rozgrywania jednej partii drużyna zagra bezpośrednio po sobie dwa kamienie, kapitan drużyny przeciwnej usuwa pomyłkowo zagrany kamień i jeżeli doszło do przemieszczenia innych kamieni musi ustawić je możliwie najbliżej miejsca sprzed uderzenia. Partia jest kontynuowana a zawodnik, który wykonał pomyłkowe zagranie musi je powtórzyć po wykonaniu wszystkich rzutów pozostałych członków drużyny w danej partii.

4) Jeżeli omyłkowo zawodnik w jednej partii wykona trzy zagrania, partia powinna być kontynuowana a ostatni zawodnik tej drużyny kończąc partię zagrywa tylko jeden kamień.

5) Reguła strefy ustawiania strażników. Jeżeli kamień znajdzie się w strefie ustawiania strażników nie może być wybity przez kamień przeciwnika podczas pierwszych czterech zagrań danej partii, czyli w trakcie zagrywek otwierających obu drużyn. Kamień taki nazywany jest strażnikiem.

6) Jeżeli zawodnik złamie regułę strefy ustawiania strażników tzn. w czasie jednego z pierwszych czterech zagrań spowoduje bezpośrednie lub pośrednie wybicie kamienia przeciwnika z gry, wtedy zagrywany kamień należy usunąć z gry, a wszystkie kamienie, które zmieniły położenie muszą wrócić na pierwotne miejsce.

7) Reguła strefy ustawiania strażników nie dotyczy kamieni znajdujących się w domu lub dotykających jego zewnętrznej krawędzi.

5. Szczotkowanie

1) Szczotkowanie polega na pocieraniu i zamiataniu lodu przed kamieniem znajdującym się w ruchu. Szczotkowanie może odbywać się tylko bezpośrednio przed kamieniem.

2) Zagrywany kamień lub inne kamienie wprowadzone przez niego w ruch mogą być szczotkowane pomiędzy liniami celu, przez dowolną liczbę zawodników drużyny, do której należą kamienie.

3) Pomiędzy liniami celu nie wolno szczotkować kamieni drużyny przeciwnej.

4) Jeżeli kamień w ruchu przekroczy linię celu a zawodnicy drużyny wykonującej zagrywkę nie szczotkują, nie mogą oni przeszkadzać lub uniemożliwiać w szczotkowaniu zawodnikowi drużyny przeciwnej.

5) Za linią celu kamień może być szczotkowany przez każdego zawodnika drużyny zagrywającej. Kamień drużyny przeciwnej można szczotkować dopiero po przekroczeniu przez niego linii celu. Taki kamień może być szczotkowany tylko przez kapitana lub vice kapitana.

6) Szczotkowanie odbywa się tylko w torze kamienia i nie może pozostawiać na lodzie żadnych dodatkowych nierówności, elementów. Ruch szczotki musi kończyć się na bocznej krawędzi toru, po jakim porusza się kamień.

7) Żaden element szczotki ani sam zawodnik nie mogą dotknąć kamienia podczas szczotkowania.

8) Na początku każdego meczu zawodnik wybiera szczotkę, którą będzie używał. Tylko ta szczotka może być używana podczas całej gry. Jeżeli w trakcie gry szczotka zostanie uszkodzona musi być wymieniona na ten sam rodzaj szczotki.

6. Ruch kamieni

1) Jeżeli zawodnik dotknie jakąkolwiek częścią ciała lub szczotki kamień będący w ruch, taki kamień musi być usunięty z gry. Jeżeli jednak kapitan drużyny, przeciwnej zdecyduje, że usunięcie kamienia może być korzystne dla drużyny, której zawodnik dotknął kamień, może on ustawić kamień na miejscu, w którym mógłby się zatrzymać gdyby nie został poruszony. Kapitan może również przestawić kamienie, które mogłyby zostać uderzone gdyby zagrywany kamień nie został dotknięty.

2) Jeżeli zawodnik dotykając kamienia drużyny przeciwnej wpłynie na jego tor lub odległość zagrania, kapitan drużyny, do której należy przesunięty kamień powinien wskazać punkt, w którym uważa że kamień mógłby się zatrzymać gdyby nie został dotknięty. Kamień powinien być przestawiony w to miejsce. Jeżeli w opinii kapitana nowe miejsce jest bardziej korzystne dla drużyny, która popełniła złamała przepis kamień może pozostać na miejscu faktycznego zatrzymania.

3) Jeżeli zawodnik poruszy kamień, który znajduje się na linii toru kamienia będącego w ruchu, należy pozwolić aby kamień ten zatrzymał się a następnie kapitan drużyny przeciwnej może zdecydować o pozostawieniu kamieni na swoich miejscach lub usunięciu z gry kamienia, który był zagrywany.

a) Jeżeli zagrywany kamień jest usuwany z gry, wtedy wszystkie kamienie, które zmieniły położenie muszą wrócić na pozycje sprzed zagrania. O miejscu, w którym znajdował się kamień decyduje kapitan.

b) Jeżeli zagrywany kamień nie jest usuwany z gry, wtedy wszystkie pozostałe kamienie również pozostają na swoich miejscach.

4) Jeżeli zawodnik poruszy stojący kamień ale nie ma to wpływu na tor zagrywanego kamienia, po zatrzymaniu wszystkich kamieni kapitan drużyny czekającej na zagranie przesuwa poruszony kamień na jego pierwotne miejsce.

7. Punktacja

1) Grę wygrywa drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów we wszystkich partiach składających się na tę grę. Drużyna zdobywa jeden punkt za każdy kamień, który po zakończeniu partii znajduje się bliżej guzika niż najbliższy kamień przeciwników.

2) Do punktacji liczy się każdy kamień, który znajduję się wewnątrz domu, czyli okręgu o promieniu 1,83 metra (6 stóp) lub dotyka jego zewnętrznej krawędzi.

3) Odległość mierzy się od środka guzika (przecięcie linii środkowej i linii celu) do najbliższego boku kamienia.

4) Partia kończy się, gdy przedstawiciele obu drużyn, kapitanowie lub vice kapitanowie odpowiedzialni za dom, wspólnie potwierdzą uzyskany wynik.

5) Jeżeli dwa kamienie przeciwnych drużyn znajdują się w podobnej odległości od guzika i mimo użycia miary nie można określić ich odległości, decyzję podejmuje sędzia na podstawie oględzin kamieni. Jeżeli sędzia nie potrafi podjąć decyzji partia kończy się remisem.

6) Drużyna może poddać się w czasie gry. Jeżeli taka decyzja jest podejmowana podczas rozgrywania partii może to nastąpić tylko, gdy drużyna poddająca się ma prawo zagrywki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
przepisy