W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ( SZJK ).

              System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w dokumentacji uczelnianej i wydziałowej. W skład dokumentacji uczelnianej wchodzi Uczelniana Księga Jakości Kształcenia oraz związane z nią procedury.

         System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) jest wewnętrznym systemem jakości ukierunkowanym na proces kształcenia. Obejmuje wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wybrane wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000 i wewnętrzne wymagania Politechniki Śląskiej. System stanowi zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z organizacją i nadzorem nad procesem kształcenia, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

        System został opracowany przez pracowników Politechniki Śląskiej i jest dostosowany do specyfiki naszej Uczelni oraz ciągle doskonalony. System działa na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. W pracę w Systemie jest zaangażowane duże grono osób. Pełnomocnicy zarządzają Systemem na poziomie odpowiednich jednostek organizacyjnych, audytorzy sprawdzają funkcjonowanie Systemu i inspirują do doskonalenia a wszyscy razem uczestniczą w tworzeniu i rozwoju systemu.

                                      Cele Systemu 

 • podwyższanie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej,
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących.

                            Podstawy prawne Systemu 

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Statut Politechniki Śląskiej
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 46/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wprowadzenie