Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science
(Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
Au1 Institute of Automatic Control / Instytut Automatyki

Tuesday, Thursday
11.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 16, Room 224
Phone +48 32 237 20 08

Catalog (Collection of Institute of Electronics)

Au2 Institute of Informatics / Instytut Informatyki
Au3 Institute of Electronics / Instytut Elektroniki

Faculty of Civil Engineering
(Wydział Budownictwa)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
B1 Laboratory of Civil Engineering Faculty / Laboratorium Budownictwa

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Krzywoustego 7,
Room 103
Phone +48 32 237 21 23

B3 Department of Buildings and Buildings Physics / Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

Tuesday
12.30-13.45

Wednesday
9.30-11.30

Gliwice, ul. Akademicka 5, Room 315 
Phone +48 32 237 11 48
B3/Z Geometry and Engineering Graphics Division / Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Monday – Friday 09.00-14.00 Gliwice, ul. Krzywoustego 7, Room 201
Phone +48 32 237 24 48
B5 Department of Mechanics and Bridges /Katedra Mechaniki i Mostów

Monday – Friday
08.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 5,
Room 124
Phone +48 32 237 21 89

B6 Department of Structural Engineering / Katedra Inżynierii Budowlanej

Monday – Friday
08.00-15.00

Gliwice, ul. Akademicka 5, Room 208
Phone +48 32 237 21 05

B2 Department of Building Structures / Katedra Konstrukcji Budowlanych
B7 Department of Geotechnics and Roads / Katedra Geotechniki i Dróg

Monday – Friday
12.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 5,
Room 110
Phone +48 32 237 28 74

Faculty of Chemistry
(Wydział Chemiczny)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
Ch1 Department of Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry and Electrochemistry / Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii

Monday -  Friday
9.00 - 14.00

Gliwice, ul. Krzywoustego 6,
Room 242
Phone +48 32 237 19 64
Ch2 Department of Organic Chemistry, Bioorganic Chemistry and Biotechnology / Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii

Monday – Thursday
11.00 - 14.00

Gliwice, ul. Krzywoustego 4,
Room 24-5
Phone +48 32 237 13 08

Ch3 Department of Chemical Engineering and Process Design / Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego

Monday – Friday
09.00-14.00

 

Gliwice, ul. Strzody 7,
Room 184
Phone +48 32 237 16 36

 

Ch4 Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers / Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Strzody 9,
Room 85-6
Phone +48 32 237 17 56
Ch5 Departament of Chemical Organic Technology and Petrochemistry / Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul Krzywoustego 4,
Room 226
Phone +48 32 237 10 32

Faculty of Electrical Engineering
(Wydział Elektryczny)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
E1 Institute of Power Systems and Control / Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Krzywoustego 2,
Room 625
Phone +48 32 237 18 65

E2 Department of Measurement Science, Electronics and Control / Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 10,
Room 20
Phone +48 32 237 27 49
E3 Institute of Electronics and Computer Science / Instytut Elekrotechniki i Informatyki

Monday, Tuesday, Friday
09.00-14.00

Thursday
12.00-16.00

Wednesday
 - out of order

Gliwice, ul. Akademicka 10,
Room 202 
Phone +48 32 237 12 29

Faculty of Mining and Geology
(Wydział Górnictwa i Geologii)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
G1 Department of Electrical Engineering and Industrial Automation / Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

Monday – Friday
10.00 – 13.30

Gliwice, ul. Akademicka 2,  Room 642
Phone +48 32 237 12 50
G2 Department of Mining Mechanization and Robotization / Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

Monday – Friday
10.00 – 14.00

Gliwice, ul. Akademicka 2,  Room 247 a, b
Phone +48 32 237 21 02
G3 Department of Safety Engineering / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

Monday – Friday
10.00 – 12.00

Gliwice, ul. Akademicka 2,  Room 669
Phone +48 32 237 13 80
G4 Department of Geomechanics and Underground Construction / Katedra Geomechaniki i  Budownictwa Podziemnego

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 2,
Room 466 
Phone +48 32 237 13 14

G5 Department of Mining / Katedra Eksploatacji Złóż

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Akademicka 2,  Room 510
Phone +48 32 237 28 60
G6 Department of Applied Geology / Katedra Geologii Stosowanej

Monday – Friday
08.00-14.30

Gliwice, ul. Akademicka 2,
Room 522
Phone +48 32 237 26 46

Faculty of Energy and Environmental Engineering
(Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
IE1 Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology / Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technii Odpylania

Thursday
10.00 - 15.00

Gliwice, ul. Konarskiego 20, 
Room B-18
Phone +48 32 237 25 23
IE2 Department of Air Protection / Katedra Ochrony Powietrza

Wednesday
12.00-13.30

Gliwice, ul. Konarskiego 22B,
Room 229K 229T 
Phone +48 32 237 10 83

IE3 Department of Technology and Installations for Waste Management / Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Monday – Friday
10.00-13.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18,
Room 128  
Phone +48 32 237 18 43

IE4 Institute of Water and Wastewater Engineering / Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Monday – Friday
09.00 - 14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18,  Room 247 (Office / Sekretariat)
Phone +48 32 237 29 81
IE5 Institute of Power Engineering and Turbomachinery / Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
IE5/a Division of Turbomachinery and Power Systems / Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Monday – Friday
08.00 - 10.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18, 
Room 430 (Office / Sekretariat) 
Phone +48 32 237 11 15
IE5/c Division of Metrology and Power Automation / Zakład Miernictwa i Automatyki procesów energetycznych

Monday – Friday
09.00 - 14.00

Gliwice, ul. Zimnej Wody 9
Room 13
Phone +48 32 237 13 68
IE5/d Division of Boilers and Steam Generations / Zakład Kotłów i Wytwornic Pary

Monday – Friday
09.00 - 14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 20, 
Room B 219
Phone +48 32 237 11 78
IE6 Institute of Thermal Technology / Instytut Techniki Cieplnej

Monday – Friday
08.00-14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 22,
Room 92
Phone +48 32 237 16 61
Catalog

IE6/z Division of Combustion, Internal Combustion Engines and Renewables/ Zakład Spalania, Silników Spalinowych I Odnawialnych Źrodeł Energii

Monday – Friday
08.00-14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18, 
Room 337
Phone +48 32 237 16 61
IE8 Department of Environmental Biotechnology / Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Monday – Friday
08.00-14.00

 

Gliwice, ul. Akademicka 2,  Room 718
Phone +48 32 237 29 15
Catalog

Faculty of Applied Mathematics
(Wydział Matematyki Stosowanej)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
MS1 Institute of  Mathematics / Instytut Matematyki

Monday
08.00-10.00

Tuesday
10.00-14.00

Wednesday
11.45-13.45

Thursday
10.30-11.30

Friday
12.00-13.00

Gliwice, ul. Kaszubska 23,
Room 503 
Phone +48 32 237 20 23

Faculty of Mechanical Engineering
(Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
MT1 Institute of Engineering Materials and Biomaterials / Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Monday – Friday
10.00-11.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 354 
Phone +48 32 237 28 17
Phone +48 32 237 12 34

 

 

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 354
Phone +48 32 237 28 17
Phone +48 32 237 12 34

 

MT1/Z Division of Materials Processing Technologies and Management Computer Techniques in Materials Science / Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
MT2 Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems / Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych I Zintegrowanych Systemów Wytwarzania

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 288
Phone +48 32 237 26 53
MT3 Institute of Theoretical and Applied Mechanics / Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Wednesday 
10.00-11.30

Friday
13.30-14.30

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 187
Phone +48 32 237 18 79
MT4 Institute of Computational Mechanics and Engineering/ Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Monday – Friday
09.00-12.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 106
Phone +48 32 237 14 79
MT5 Department of Welding Engineering / Katedra Spawalnictwa

Monday – Friday
09.00-14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 306
Phone +48 32 237 16 89
MT6 Institute of Fundamentals of Machinery Design / Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

Monday – Friday
10.00-14.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 459
Phone +48 32 237 27 41

MT7 Department of Machine Technology / Katedra Budowy Maszyn

Monday – Friday
09.00-11.00

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a,
Room 495
Phone +48 32 237 16 31
MT8 Department of Foundry Engineering / Katedra Odlewnictwa

Monday – Friday
08.00-12.00

Gliwice, ul. Towarowa 7
Room 109
Phone +48 32 338 55 17

Faculty of Organization and Management
(Wydział Organizacji i Zarządzania)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
OZ Faculty of Organization and Management /
Wydział Organizacji i Zarządzania

Monday - Thursday
08.00-15.00

Friday
08.00-12.00

Saturday meeting
09.15-14.15

Zabrze, ul. Roosevelta 26/28
Phone +48 32 277 73 09
Phone +48 32 277 73 68

Faculty of  Transport and Aviation Engineering
(Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
RT  Faculty of  Transport and Aviation Engineering /
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Monday – Friday
10.00 - 14.00

Katowice, ul. Krasińskiego 8
Room 218
Phone +48 32 603 43 48

 

Institute of Education  and Communication Research
(Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją)

 

Symbol

Place Opening hours Address/phone
RIBEK Institute of Education and Communication Research / Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją 

Monday – Thursday 10.00-15.00

Firday 10.00-17.00

Saturday meeting 9.00-14.00

Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
Room 22
Phone +48 32 400 39 44

 

Catalog (Filologia)

 Catalog  (Pedagogika)

 

 


 

Institute of Physics – Centre for Science and Education
(Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
RIBEK Institute of Physics – Centre for Science and Education /
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Monday – Friday
09.00-13.00

Gliwice, ul. Konarskiego 22B,
Room 12
Phone +48 32 237 25 93


Interfaculty Units
(Jednostki Międzywydziałowe)

Symbol

Place Opening hours Address/phone
RJM1 Foreign Language Teaching Centre / Studium Języków Obcych

Monday – Friday
9.00-15.00

 

Gliwice, ul. Akademicka 2,
Room 700
Phone +48 32 237 27 76

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Faculty Department and Institute Libraries