Regulamin Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

 1. Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udostępnia Polskie Normy w wersji papierowej, patenty, księgozbiór pomocniczy (czasopisma i materiały dotyczące normalizacji i wynalazczości, katalogi firmowe, leksykony, cenniki i wytyczne), zapewnia dostęp do Polskich Norm w wersji elektronicznej na wyznaczonych stanowiskach komputerowych zgodnie z umową zawartą przez Politechnikę Śląską z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, a także umożliwia na izolowanym stanowisku dostęp dla uprawnionych osób do przygotowanych na ich cele danych przez EUROSTAT.
 2. Z Ośrodka mogą korzystać wszyscy zainteresowani po dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin.
 3. Z Polskich Norm mogą korzystać osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym, po dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin:
  • W przypadku gdy czytelnik nie jest jeszcze zarejestrowany w systemie bibliotecznym, a jest pracownikiem/emerytem/studentem wszystkich stopni studiów Politechniki Śląskiej oraz innych państwowych uczelni wyższych z którymi Biblioteka Główna posiada porozumienie o wzajemnym udostępnianiu zbiorów, jest zobowiązany do samodzielnej rejestracji w systemie na wolno dostępnych stanowiskach komputerowych wg instrukcji udostępnionej na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Informator. Po zarejestrowaniu w systemie należy aktywować konto w Wypożyczalni.
  • Pozostali czytelnicy są zapisywani przez pracownika Ośrodka po przedłożeniu dokumentu tożsamości.
 4. Czytelnicy mogą korzystać z własnych przenośnych komputerów i urządzeń mobilnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania w czasie pracy notatek. Utrwalanie obrazu przy pomocy jakichkolwiek urządzeń jest zakazane. W przypadku naruszenia tej zasady osoba ta traci prawo do korzystania ze zbiorów OIPiN na okres przynajmniej jednego roku.
 5. Dokumenty papierowe są wyszukiwane przez dyżurujących bibliotekarzy lub samodzielnie przez czytelników z wykorzystaniem portalu Wiedza przygotowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny i udostępniane na miejscu.
 6. Polskie Normy w wersji elektronicznej są udostępniane na wyznaczonych stanowiskach komputerowych wyłączonych z sieci internetowej i posiadającymi dostęp tylko i wyłącznie do portalu Wiedza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 7. Kopiowanie norm podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN).
 8. Na mocy art. 23 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) czytelnikom przysługuje prawo do wykonywania na potrzeby użytku własnego kopii i wydruków fragmentów norm. Prawo to dotyczy:
  • pracowników i emerytowanych pracowników uczelni, prowadzących zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe;
  • osób trzecich działających na rzecz uczelni, prowadzących zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe, a także innych osób przygotowujących na terenie Politechniki Śląskiej opracowania na potrzeby dysertacji doktoranckich na podstawie odpowiednich deklaracji umieszczonych na wnioskach o dostęp do zbiorów (wniosek nr 1, wniosek nr 2),
  • studentów wszystkich stopni studiów w tym studentów podyplomowych,
  • studentów innych państwowych uczelni wyższych z którymi Biblioteka Główna posiada porozumienie o wzajemnym udostępnianiu zbiorów
 9. Dopuszcza się wypożyczanie niektórych wydawnictw (oprócz Polskich Norm) poza obręb Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej w celu wykonania skanu/kserokopii, jednak na okres nie dłuższy niż 2 godziny, po wypełnieniu rewersu i pozostawieniu aktualnej legitymacji pracowniczej/studenckiej/doktoranta u dyżurnego bibliotekarza.
 10. Drukowanie Polskich Norm podlega rejestracji na potrzeby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej