Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Szkoła Doktorów jest jednostką ogólnouczelnianą (RJO15) utworzoną na mocy uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018.
Szkoła doktorów ma zapewniać wysoki poziom i elastyczność systemu kształcenia doktorantów oraz dbać o aktywizację Politechniki Śląskiej w międzynarodowych programach UE dotyczących studiów doktoranckich.
Koordynację działań w ramach Szkoły Doktorów prowadzi prorektor ds. studenckich kształcenia a obsługę administracyjną Szkoły Doktorów zapewnia Dział Spraw Studenckich i Kształcenia.

Działalnością Szkoły Doktorów kieruje dyrektor. Dyrektora powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora o uznanym dorobku naukowym, z doświadczeniem w zakresie kształcenia kadry. Zadania dyrektora Szkoły Doktorów określone są w § 46 ust. 8 Statutu Politechniki Śląskiej. Gremium opiniodawczym i doradczym dyrektora jest rada kształcenia doktorantów, którą powołuje rektor. Skład rady kształcenia doktorantów oraz jej zadania określone są w § 47 Statutu.

Szkoła Doktorów organizuje proces kształcenia w ramach szkół doktorskich, w tym obsługę biurowo-administracyjną oraz obsługę doktorantów w sprawach związanych z ich statusem, jak na przykład stypendia, okres rozliczeniowy czy organizacja oceny śródokresowej. Szkoła doktorska obejmuje co najmniej dwie dyscypliny. Szkoły doktorskie tworzy rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Szkoła doktorska może być utworzona także na podstawie umowy wspólnie z inną uczelnią akademicką, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym. Rektor zawiera umowę po zasięgnięciu opinii senatu.

W ramach Szkoły Doktorów rozpoczęła działalność Wspólna Szkoła Doktorska. Umowę o utworzeniu i prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” podpisali w dniu 30 maja 2019 Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych z regionu - Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Materiałowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Podpisane porozumienie określa m.in. zakres kompetencji poszczególnych stron, zasady rekrutacji, obowiązki i kompetencje dyrektora szkoły doktorskiej i możliwości przystępowania do niej nowych jednostek oraz rezygnacji ze współpracy. Strony ustaliły, że jednostką koordynująca pracę szkoły doktorskiej będzie Politechnika Śląska. Do szkoły może być do niej przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Rekrutacja do szkoły odbywa się w drodze konkursu.

We Wspólnej Szkole Doktorskiej będzie prowadzone kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych:
  - architektura i urbanistyka,
  - automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  - inżynieria biomedyczna,
  - informatyka techniczna i telekomunikacja,
  - inżynieria lądowa i transport,
  - inżynieria chemiczna,
  - inżynieria materiałowa,
  - inżynieria mechaniczna,
  - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
  - nauki chemiczne,
  - nauki o zarządzaniu i jakości.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy