AKTY PRAWNE


Akty MNiSW

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. –​ Prawo o szkolnictwie wyższy​m i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Akty Uczelniane

Statut Politechniki Ślaskiej​
 
Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Regulamin studiów
 
Regulamin studiów podyplomowych

Utworzenie Kolegium Studiów

Powołanie Dyrektora Kolegium Studiów
 
Rada Kształcenia w kadencji 2020 - 2024 

Rada Kształcenia w kadencji 2019 - 2020 (Archiwalny)

Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zakresu zadań prodziekana/z-y dyrektora ds. kształcenia

Uchwała nr 91/2019 w sprawie liczebności grup studenckich

Zarzędzenie nr 212/2020 w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych z nwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akty prawne