Informacje ogólne o projekcie

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii – Politechnika Śląska

Nazwa beneficjenta:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Tytuł projektu:
Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii – Politechnika Śląska

Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet:
XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działanie:
13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Wnioskowane dofinansowanie:
75 460 000 zł

Aktualne dofinansowanie:
74 486 140,29 zł

Krótki opis projektu:
Projekt będzie realizowany w województwie śląskim, w powiecie miasto Gliwice.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Gliwicach, w północnej części Dzielnicy Akademickiej. W ramach projektu będzie realizowana inwestycja budowlana – powstanie nowy budynek naukowo-dydaktyczny oraz wyposażenie laboratoriów i pracowni technicznych w specjalistyczny sprzęt oraz meble użytkowe.

Zakładane efekty:
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie jeden naukowo-dydaktyczny obiekt kubaturowy o łącznej powierzchni użytkowej 14 096,25 m2 i kubaturze 64974 m3. Zrealizowany projekt będzie służył przede wszystkim działalności dydaktycznej dla kierunków priorytetowych na Wydziałach: Instytutu Fizyki (kierunek: Fizyka Techniczna), Inżynierii Środowiska i Energetyki (kierunek: Inżynieria Środowiska) oraz Mechanicznym Technologicznym (kierunek: Mechatronika). Realizacja Projektu pozwoli na utworzenie zespołu nowoczesnych laboratoriów i pracowni, stanowiących cenne zaplecze dla Politechniki Śląskiej. Pozwoli to na oferowanie kompleksowych wysokospecjalistycznych usług dydaktycznych oraz badawczych na potrzeby dydaktyki oraz na przygotowanie nowych kierunków kształcenia, odpowiadających swoimi zakresami i metodami dydaktycznymi wymogom stawianym wiodącym uczelniom technicznym nie tylko w kraju, ale i w Europie. Sprostanie potrzebom związanym z kształceniem w zakresie szybko rozwijających się nowych technologii, wymaga bezpośredniego udziału studentów w prowadzonych pracach badawczych - stawiając jednocześnie szczególnie wysokie wymagania kadrze dydaktycznej Uczelni. Stworzona infrastruktura pozwoli studentom Politechniki na korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych w ramach zajęć dydaktycznych, tworzenie prac dyplomowych rozważających kwestie istotne i aktualne nie tylko dla nauki, ale i zagadnienia praktycznego wykorzystania myśli technicznej. Inwestycja będzie służyć nie tylko mieszkańcom województwa śląskiego: docelowymi odbiorcami oferty edukacyjnej są mieszkańcy również innych województw, zwłaszcza dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. Spełnienie powyższych założeń spowoduje to, że absolwenci staną się pożądaną kadrą inżynieryjną nie tylko w regionie, ale i na poziomie narodowym. Realizacja inwestycji spowoduje uporządkowanie całego północnego kwartału Dzielnicy Akademickiej, która z racji przebudowy układu komunikacyjnego miasta Gliwice, stanie się w bliskiej przyszłości "fasadą Politechniki Śląskiej", a jednocześnie wizytówką miasta.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne