Przedmiot Projektu

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu (o kubaturze ok. 65 tys. m3 i powierzchni użytkowej ok. 14 tys. m2) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, mieszczącego pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne i naukowe katedr, zakładów i instytutów trzech wydziałów: Instytutu Fizyki, Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Budowę uzasadnia konieczność rozwoju i unowocześnienia procesu dydaktycznego w celu sprostania wymogom kształcenia specjalistów w strategicznych z punktu widzenia kraju kierunkach, decydujących o innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Jest to projekt kluczowy w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, umieszczony na liście projektów indywidualnych pod nr 219 (Monitor Polski nr 30/2008 poz.269). Umowa pomiędzy Politechniką Śląską, a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, została zawarta w lipcu 2008 roku.

Zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do w/w Umowy, w dn. 31.03.2009 r. w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie, Instytucji Wdrażającej XIII oś priorytetową PO IiŚ, został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 75 460 000 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2009 do 2014.

Obiekt będzie zlokalizowany w północnej części Dzielnicy Akademickiej, równolegle do projektowanej Drogowej Trasy Średnicowej, w rejonie ulic: Konarskiego, Wincentego Pola i Zimnej Wody. Będzie się składał z dwóch części: od strony północnej - siedmiokondygnacyjnej bryły, mieszczącej pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, a od strony południowej - trójkondygnacyjnego bloku pomieszczeń laboratoryjnych. Połączone będą przewiązkami mieszczącymi pomieszczenia dydaktyczne, audytorium, dyrekcję Centrum. Między nimi znajdą się przeszklone dziedzińce, stanowiące zieloną przestrzeń rekreacji dla użytkowników N-DCNT.

Inwestycja realizowana będzie z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Obiekt N-DCNT ma posiadać charakter budynku inteligentnego. Wyposażenie obejmuje instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną z systemami odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych stanowiących integralny element elewacji budynku, jak również energię cieplną z kolektorów słonecznych. Zakłada się wyposażenie obiektu w system strukturalnych sieci teletechnicznych i komputerowych, systemy sterowania i kontroli budynku, systemy kontrolno-pomiarowe, detekcji pożaru i oddymiania.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przedmiot projektu