INFORMACJE O CIB

 

Śląska  Inżynieria Biomedyczna

W dniach 25 października 2012 roku w Multikinie w Zabrzu odbyła się  I Konferencja Naukowa „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. W konferencji wzięło udział ponad 400 osób reprezentujących środowisko inżynierii biomedycznej w Polsce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

prof. Jan Marciniak

            Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM”, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika. Konferencja skierowana została do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych obszarem problematyki inżynierii biomedycznej oraz do samorządów województwa śląskiego, a także wytwórców wyrobów medycznych, studentów i absolwentów uczelni technicznych czy medycznych zainteresowanych podjęciem innowacyjnej działalności w tej dziedzinie. Do udziału w Konferencji zaproszono także dyrektorów szkół średnich, których absolwenci zainteresowani są podjęciem studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Śląskiej.
          
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa śląskiego oraz nauki – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawiciele czołowych producentów wyrobów medycznych.
          
W programie Konferencji zorganizowano także wystawę najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii biomedycznej uzyskanych w ośrodkach naukowo-badawczych i wdrożonych do przemysłu oraz ośrodków służby zdrowia. Przedstawiona została także oferta możliwości badawczych i propozycje współpracy w dziedzinie inżynierii biomedycznej oraz wdrożeń innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych.
         
Konferencję poprzedziła Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z udziałem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. dra hab. inż. Leszka Dobrzańskiego, a także zaproszonych gości. Inauguracja odbyła się w Hali „Pogoń”, a więc w obiektach użyczonych przez władze miasta do prowadzenia zajęć dydaktycznych studentom Wydziału w nowym roku akademickim. Oprawa muzyczna inauguracji przygotowana została przez Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
            Po inauguracji odbyła się w Multikinie w Zabrzu Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Otwarcia Konferencji dokonał prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który powitał oficjalnych gości i uczestników konferencji. W kolejnym wystąpieniu Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, jako gospodarz miasta Zabrze wyraziła uznanie dla organizatorów Konferencji, podkreślając znaczenie tego miasta dla rozwoju zaplecza medycznego i badawczo-rozwojowego w zakresie technik medycznych. Zabrze jest wyjątkowym w skali kraju ośrodkiem o dużym potencjale i rozwoju innowacyjnych technologii. Pani Prezydent podkreśliła, że ze szczególną troską sprawowane też będą starania nad rozwojem bazy dla pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który zlokalizowany będzie w nowym kampusie akademickim na terenie Zabrza.
           
W kolejny wystąpieniu JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik podkreślił znaczenie nowych inicjatyw integrujących środowiska naukowe i przemysłu wyrobów medycznych podejmowanych przez czołowe ośrodki Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej. Wyrazem tej działalności jest zorganizowana Konferencja, która umożliwia ukazanie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego z udziałem naszej Uczelni oraz innowacyjnych na skalę światową wyrobów medycznych. Konferencja stanowi także forum wymiany doświadczeń w tym obszarze, co doskonale wpisuje się do programów rozwoju kraju, a w tym naszego województwa śląskiego. 
            Kolejno prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, zaprezentowała jego historię oraz strukturę organizacyjną, programy dydaktyczne, posiadaną bazę aparaturową zabezpieczającą zarówno proces dydaktyczny, jak również prowadzone badania naukowe. Przedstawiła także współpracę Wydziału z jednostkami naukowymi i przemysłowymi w kraju oraz za granicą. Na tym tle zarysowała optymistyczny rozwój perspektywiczny Wydziału.
            W programie Konferencji miało miejsce także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla Wydziału. Rada Wydziału Inżynierii Biomedycznej wyróżniła statuetkami Wydziału Prezydenta Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika, prof. dra hab. inż. Eugeniusza Świtońskiego i prof. dra hab. inż. Jana Marciniaka statuetką „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej”. 
            W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. n.med. Marian Zembala przedstawił referat nt. „Cardio Vascsular surgeon return of the hybrid speciality?” ukazując w nim udział inżynierów w rozwoju implantów do zabiegów przezskórnej, śródnaczyniowej angioplastyki w układzie sercowo-naczyniowym. Na tym tle uzasadnił potrzebę prowadzenia badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem wiedzy i inwencji bioinżynierów. Postęp w naukach medycznych jest niewątpliwie kształtowany rozwojem techniki medycznej inspirowanej przez  bioinżynierów.
            Dr Jan Sarna Dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu przedstawił referat „Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – cztery odsłony inżynierii biomedycznej”. W referacie omówione zostały zagadnienia problemowe rozwijane w programach badawczych Fundacji, powiązania kooperacyjne z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz efekty wdrożeniowe w postaci prototypowych i innowacyjnych urządzeń do rekonstrukcji i wspomagania pracy serca.
         
Dr hab. inż. Adam Gacek Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu w swoim referacie przedstawił historię rozwoju Instytutu, jego strukturę organizacyjną i laboratoryjną, osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne oraz liczne urządzenia do zaawansowanych technologii dla ochrony zdrowia zastosowane do praktyki, a głównie systemy rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ruchowej, techniki monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych, elektroniczną i zrobotyzowaną aparaturę do diagnostyki i rehabilitacji narządu ruchu, a także układu sercowo-naczyniowego, zaawansowane technologie do ochrony zagrożeń życia matki i dziecka w okresie ciąży i porodu, systemy telemedyczne i teleinformatyczne dla wspomagania terapii chorych oraz prace z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji wyrobów medycznych. Ukazane zostały także wyróżnienia i medale uzyskane za wybitne osiągnięcia na światowych wystawach innowacji medycznych i technologii.
          
W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Jan Marciniak – Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przedstawił rozwój inżynierii biomedycznej na świecie i w kraju, zaznaczając wczesny udział Politechniki Śląskiej w kreowaniu kształcenia na studiach z zakresu elektronicznej aparatury medycznej w kraju. Pokreślił, że zarówno w Gliwicach, jak i w Zabrzu powstały pierwsze w kraju ośrodki kształcenia bioinżynierów i utworzone zostały jednostki produkcji sprzętu medycznego. Również Centrum Inżynierii Biomedycznej utworzone w Politechnice Śląskiej w roku 1999 było pierwszą w kraju jednostką pozawydziałową o charakterze centrum uczelniano-przemysłowego, która skupiła i koordynuje współdziałanie trzech największych śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego w obszarze inżynierii biomedycznej poprzez zespolenie jednostek wewnętrznych tych uczelni powołanych do realizacji działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, usługowej, szkoleniowej oraz promocyjnej. Z Centrum współpracuje na bazie porozumienia także osiem jednostek przemysłowych – czołowych producentów wyrobów medycznych w kraju, a także i instytuty naukowo-badawcze. Przedstawione zostały osiągnięcia Centrum na przestrzeni trzynastoletniej jego działalności, jego dorobek naukowo-badawczy i wdrożeniowy, a także zaprezentowane zostały najnowsze opracowania innowacyjne wprowadzone do praktyki przemysłowej i ośrodków służby zdrowia osiągnięte na bazie interdyscyplinarnej współpracy prowadzonych badań sponsorowanych przez KBN i kolejno przez NCBiR i NCN. Prezentowane rezultaty wymieniane są jako czołowe w ujęciach rankingowych opublikowanych w roku 2008, a przedstawionych w raporcie projektu Foresight pt. „Systemy monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce”, koordynowanym przez Ogólnopolską Sieć Naukową Inżynierii Biomedycznej „BIOMEN” działającą przy Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN w Warszawie, a sponsorowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ukształtowane doświadczenia naukowo-badawcze i dydaktyczne stały się zalążkiem struktury pierwszego w kraju Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Śląskiej.
            Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch – Dyrektor Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej przedstawił referat pt. „Śląska BIO-FARMA, Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”. Wskazał, że realizowany projekt, w którym występuje czterech beneficjentów – Politechnika Śląska (główny beneficjent), Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski doskonale wpisał się w program Foresight pt. „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego” w szczególności w zakres biotechnologii medycznej i środowiskowej, a także inżynierii biomedycznej.  Przedstawiona została w referacie struktura organizacyjna Centrum oraz najnowocześniejsza aparatura w 14 specjalistycznych laboratoriach środowiskowych. Ukazano możliwości badawcze oraz nawiązaną już współpracę z ośrodkami krajowymi i wybrane tematy badań prowadzone w ramach Centrum Biotechnologii. Dotychczasowe rezultaty zabezpieczają dalszą perspektywę rozwojową w tych obszarach w Politechnice Śląskiej.
          
Kolejne wystąpienie stanowił wykład pt. „Nowoczesne metody przetwarzania sygnałów w bioinformatyce” prof. dra hab. inż. Ewarysta Tkacza, kierownika Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Był to także wykład inauguracyjny na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, która to uroczystość poprzedziła Konferencję. W treści wykładu ukazane zostały analityczne zawiłości tej problematyki z dużą ilością informacji analitycznych oraz pokazaniem trudności determinowania czynników doświadczalnych.
           
Konferencję zakończył panel dyskusyjny nt. „Inżynieria biomedyczna – realia i perspektywy”. Dyskusję poprowadził prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Jan Marciniak, Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Adam Gacek, Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, dr n. med.  Jarosław Derejczyk, V-ce Prezes Zarządu Spółki EMC SILESIA we Wrocławiu, dr. n. med. Wiesław Rycerski Z-ca dyrektora Górniczego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Reptach Śląskich, dr inż. Lechosław Ciupik, Prezes Zarządu LfC w Zielonej Górze.  W dyskusji podniesiono aktualne problemy związane z procedurami diagnostycznymi i zabiegowymi w różnych dziedzinach medycyny na tle stosowanej do tego celu jakości aparatury medycznej różnej generacji. Wytyczono kierunki dalszego jej rozwoju na tle aktualnch potrzeb ośrodków medycznych, a także sytuacji demograficznej i potrzeb zdrowia publicznego w szczególnie w aglomeracji śląskiej. Podkreślono ważną rolę jaką mają spotkania integrujące interdyscyplinarne środowiska. Taką rolę może spełniać Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która została po raz pierwszy zorganizowana i powinna być kontynuowana z udziałem coraz szerszego grona odbiorców – środowiska bioinżynierów, lekarzy i producentów wyrobów medycznych. Konferencja powinna pełnić także rolę ośrodka informującego społeczeństwo o sukcesach badawczych i wdrożeniowych uzyskanych w naszych ośrodkach badawczych i służbie zdrowia. Aktywny udział środków masowego przekazu może niewątpliwie przyczynić się do upowszechniania wiedzy o problemach i sukcesach służby zdrowia. To powinien być stały element konferencji w następnych edycjach.
          
W części artystycznej Konferencji przedstawiono program pt. „Biomechanika tańca”. Była to prezentacja badań z zakresu biomechaniki układu lokomocyjnego prowadzonych przez Katedrę Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej dla tancerzy ze Szkoły Tańca i Ruchu MISTRAL z Tarnowskich Gór. Przedstawione wyniki badań ukazały możliwości korygowania układu kostno-stawowo-mięśniowego tancerzy z uwagi na możliwości przeciążeniowe układu, a w konsekwencji uniknięcia urazów o skutkach wymagających zabiegów terapeutycznych. W końcowej części programu dwie pary taneczne zaprezentowały tańce w stylu klasycznym i latynoamerykańskim. Ich występy przyjęte zostały z dużym aplauzem uczestników Konferencji.
           Podsumowania rezultatów Konferencji dokonali prof. J. Marciniak – Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej i dr hab. Adam Gacek – Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej.
           
Po Konferencji odbyło się spotkanie Komitetu Naukowego w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

 

Otwarcie Konferencji ŚIB 2012. Przemawia dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik

  

W ramach Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna wyróżnieni statuetką „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej” zostali: Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza), prof. Andrzej Karbownik (Rektor Politechniki Śląskiej), prof. Eugeniusz Świtoński i prof. Jan Marciniak

 

 Fragment wystawy konferencyjnej

 

 W dyskusji panelowej „Inżynieria Biomedyczna – realia i perspektywy” prowadzonej przez prof. Marka Gzika (z prawej) swoje stanowiska reprezentowali: prof. Jan Marciniak, dr hab. Adam Gacek, dr Jarosław Derejczyk, dr Lechosław Ciupik i dr Wiesław Rycerski

 

Fragment podsumowania konferencji z udziałem: prof. Marka Gzika, prof. Jana Marciniak i dr hab. Adama Gacka

  

 W dniach 25 października 2013 roku w Hotelu Diament w Zabrzu została zorganizowana II Konferencja Naukowa „Śląska Inżynieria Biomedyczna”.

            Konferencja została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej i odbyła się pod Honorowym Patronatem: Ministra Rozwoju Regionalnego - Elżbiety Bieńkowskiej,  Marszałka Województwa Śląskiego - Mirosława Sekuły, Prezydenta Zabrza - Małgorzaty Mańki-Szulik, JM Rektora Politechniki Śląskiej - prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika oraz Posła na Sejm RP - prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka.  Konferencja skierowana została do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych obszarem problematyki inżynierii biomedycznej oraz do samorządów województwa śląskiego, a także wytwórców wyrobów medycznych, studentów i absolwentów uczelni technicznych czy medycznych zainteresowanych podjęciem innowacyjnej działalności w tej dziedzinie. Do udziału w Konferencji zaproszono także dyrektorów szkół średnich, których absolwenci zainteresowani są podjęciem studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Śląskiej.

            W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa śląskiego oraz nauki – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawiciele czołowych

producentów wyrobów medycznych. W programie Konferencji zorganizowana została także wystawa najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii biomedycznej uzyskanych
w ośrodkach naukowo-badawczych i wdrożonych do przemysłu oraz ośrodków służby zdrowia. Przedstawiona została także oferta możliwości badawczych i propozycje współpracy w dziedzinie inżynierii biomedycznej oraz wdrożeń innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych. Te problemy omówione zostały szczegółowo przez dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej prof. Jana Marciniaka.  

Otwarcie konferencji przez dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marka Gzika

Wykład prof. Jana Marciniaka

Wręczenie kwiatów prof. Janowi Marciniakowi przez prodziekanów Wydziału Inżynierii Biomedycznej z okazji 45-lecia pracy naukowej

 

W dniu 17 października 2014 r. w hotelu „Diament” w Zabrzu odbyła się III Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” w której uczestniczyło ponad 350 osób. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu.

            Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, poseł na Sejm RP prof. Jan Kaźmierczak oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. Konferencja skierowana była do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej oraz do samorządów województwa śląskiego, studentów i absolwentów uczelni technicznych czy medycznych zainteresowanych podjęciem innowacyjnej działalności w tym obszarze. Była również miejscem dyskusji na temat współpracy nauki z sektorem MŚP, który pełni kluczową rolę w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki.

            Konferencję poprzedziła V inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. W bieżącym roku była ona połączona z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz otwarciem nowej sali wykładowej w budynku E w Zabrzu przy ul. De Gaulle’a 72. W uroczystości uczestniczyli również: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, poseł na Sejm RP prof. Jan Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara oraz ksiądz dziekan Józef Dorosz. W trakcie uroczystości Dziekani Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania prof. M. Gzik i prof. M. Turek wręczyli listy gratulacyjne dr. inż. arch. G. Nawrotowi i dr. inż. arch. T. Wagnerowi za opracowanie projektu architektonicznego oraz nadzór nad pracami budowlanymi auli. Ponadto za staranne wykonanie prac budowlanych listy gratulacyjne otrzymali Prezes firmy „Robirex” R. Biernacki oraz kierownicy budowy G. Supruniuk oraz M. Ryba. Oprawa muzyczna uroczystości została przygotowana przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania

 Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „TELEMEDYCYNA”. Tematyka ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem licznie zebranych uczestników konferencji z całego kraju. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, który powitał zaproszonych gości i uczestników konferencji. Jako gospodarz konferencji głos zabrała również Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że priorytetem w rozwoju miasta Zabrze jest tworzenie warunków dla rozwoju zaplecza naukowo-badawczego firm i instytucji. W tym też kontekście organizowana po raz trzeci konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” odgrywa istotną rolę w procesie upowszechniania badań naukowych i transferze technologii. Jako ostatni w tej części konferencji głos zabrał poseł na Sejm RP prof. Jan Kaźmierczak. W swoim wystąpieniu pogratulował on organizatorom ten cennej inicjatywy. Podkreślił również fakt, iż konferencja odbywa się na Śląsku co jest czytelnym sygnałem, że w tym regionie podejmowanych jest wiele cennych inicjatyw, w szczególności w zakresie innowacyjności wyrobów medycznych.  

 

Fragment sali konferencyjnej

Otwarcie konferencji przez dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marka Gzika

 

 Po uroczystym otwarciu konferencji wykład „Polacy nie „gęsi”….też swoją telemedycynę mają” wygłosił Prezes Polskiego Towarzysta Telemedycyny dr inż. W. Glinkowski. Wygłoszony wykład stanowił wprowadzenie do dwóch sesji tematycznych poświęconych najnowszym osiągnięciom telemedycyny stosowanym głównie w obszarze zdalnej opieki domowej dla kobiet w ciąży (ITAM w Zabrzu), kardiologii (Śląskie Centrum Chorób Serca), zdalnego monitorowania pacjentów z protezami serca (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii), geriatrii (), monitorowania aktywności fizycznej systemów rehabilitacji ruchowej (AWF w Katowicach), teleopieki w leczeniu cukrzycy (Instytut Bioceybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN) oraz wykorzystania telemanipulatorów w chirurgii małoinwazyjnej (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii). Konferencji towarzyszyła również wystawa najnowszych osiągnięć w zakresie technologii medycznych prezentowane m.in. przez firmy Wasko S.A. (Złoty sponsor konferencji), BHH Mikromed Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (sponsor konferencji), APM Konior Piwowarczyk Konior sp. z o.o. w Bielsku Białej (sponsor konferencji) oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Swoje osiągnięcia w zakresie telemedycyny prezentowali na swoim stanowisku również studenci z kół naukowych Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

            Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „TELEMEDYCYNA”. Tematyka ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem licznie zebranych uczestników konferencji z całego kraju. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, który powitał zaproszonych gości i uczestników konferencji. Jako gospodarz konferencji głos zabrała również Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że priorytetem w rozwoju miasta Zabrze jest tworzenie warunków dla rozwoju zaplecza naukowo-badawczego firm i instytucji. W tym też kontekście organizowana po raz trzeci konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” odgrywa istotną rolę w procesie upowszechniania badań naukowych i transferze technologii. Jako ostatni w tej części konferencji głos zabrał poseł na Sejm RP prof. Jan Kaźmierczak. W swoim wystąpieniu pogratulował on organizatorom ten cennej inicjatywy. Podkreślił również fakt, iż konferencja odbywa się na Śląsku co jest czytelnym sygnałem, że w tym regionie podejmowanych jest wiele cennych inicjatyw, w szczególności w zakresie innowacyjności wyrobów medycznych.  

  

       W dniu 8 października 2015 r. w hotelu „Diament” w Zabrzu odbyła się IV Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” w której uczestniczyło ponad 450 osób. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej oraz do samorządów województwa śląskiego, studentów oraz absolwentów uczelni technicznych czy medycznych zainteresowanych podjęciem innowacyjnej działalności w tym obszarze. Stanowiła również miejsce dyskusji na temat współpracy nauki z sektorem MŚP, który pełni kluczową rolę w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. Minister Zdrowia prof. Marian Zembala w liście, przesłanym na ręce Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marka Gzika, pogratulował organizatorom kolejnej edycji konferencji i życzył wszystkim uczestnikom ciekawych obrad, twórczych dyskusji oraz wielu inspiracji.

Konferencję poprzedziła VI inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA”. Tematyka ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem licznie zebranych uczestników konferencji z całego kraju. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, który powitał zaproszonych gości i uczestników konferencji. W dalszej kolejności do uczestników konferencji zwrócił się Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik. W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, iż konferencja odbywa się na Śląsku, co jest czytelnym sygnałem, że w tym regionie podejmowanych jest wiele cennych inicjatyw, a w szczególności w zakresie innowacyjności wyrobów medycznych. Zwrócił również uwagę na rolę tego rodzaju wydarzeń w integracji środowisk naukowych i przedstawicieli przemysłu stanowiących techniczne zaplecze medycyny. Jako gospodarz konferencji głos zabrała również Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba. Zwróciła uwagę na fakt, że priorytetem w rozwoju miasta Zabrze jest tworzenie warunków dla rozwoju zaplecza naukowo-badawczego firm i instytucji. W tym też kontekście zorganizowana już po raz czwarty konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” odgrywa istotną rolę w procesie upowszechniania badań naukowych i transferze technologii.

Uroczyste otwarcie konferencji - wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marka Gzika

Po uroczystym otwarciu konferencji wykład „Techniczne aspekty allogenicznych przeszczepów twarzy” wygłosił prof. Adam Maciejewski z Centrum Onkologii, Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na prezentacji przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce zabiegu przeszczepu twarzy, który został zrealizowany w ośrodku gliwickim przez zespół pod jego kierownictwem. Operacja ta podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej została uznana za najlepszy zabieg rekonstrukcyjny na świecie w roku 2013. Kolejny referat nt. „Care Continuum approach for Cardiology” przedstawili zaproszeni goście z firmy Philips (Rob Ijff – Director Healthcare Innovation, Philips Research i Kors van Wyngaarden, Chief Medical and HR Development Philips Healthcare Informatics, Services & Solutions).

Kolejne wystąpienia dotyczyły osiągnięć zespołów naukowo-badawczych z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Tematyka przedstawionych referatów dotyczyła m.in. leczenia operacyjnego zniekształceń klatki piersiowej, diagnostyki
i leczenia bruksizmu oraz spersonalizowanego modelu pacjenta opracowanego dla potrzeb chirurgii małoinwazyjnej. Problematyka kolejnych wystąpień obejmowała m.in. zagadnienia indywidualizacji procesów diagnostyki i terapii (ITAM w Zabrzu), spersonalizowanych robotów medycznych (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii) oraz praktycznych zastosowań medycyny spersonalizowanej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W końcowej części konferencji prof. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej przedstawiła zagadnienie europejskich działań na rzecz medycyny spersonalizowanej.

Konferencji towarzyszyła również wystawa najnowszych osiągnięć ukierunkowanych głównie na ich aplikację w obszarze medycyny spersonalizowanej. Swoje osiągniecia prezentowali m.in.: złoci sponsorzy konferencji – firmy Balton Sp. z o.o., Wasko S.A. i Silvermedia Sp. z o.o. oraz sponsorzy konferencji – firmy BHH Mikromed Sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., SilSense Technologies S.A. i VRTechnology Sp. z o.o. Ponadto swoje osiągniecia z zakresu technologii medycznych prezentowali na swoim stanowisku również studenci z kół naukowych Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

W podsumowaniu konferencji zwrócono uwagę na konieczność organizowania takich spotkań integrujących interdyscyplinarne środowiska. Podkreślono również konieczność ściślejszej współpracy jednostek naukowo-badawczych z obszaru inżynierii biomedycznej z przedstawicielami producentów wyrobów medycznych celem pełniejszego wykorzystania ich potencjału intelektualnego i badawczego. Dodatkowo zwrócono również uwagę na pozytywne zjawisko związane z faktem, iż powstaje coraz więcej polskich firm oferujących swoje własne usługi lub wyroby medyczne odpowiadające aktualnym potrzebom ze strony ochrony zdrowia.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Śląska Inżynieria Biomedyczna