INFORMACJE O CIB

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej

Podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie współdziałania trzech śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego poprzez zespolenie grup dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz koordynowanie ich interdyscyplinarnej działalności badawczej, wdrożeniowej, usługowej, szkoleniowej i promocyjnej z zakresu inżynierii biomedycznej.

Centrum realizuje swoje cele we współpracy z przemysłem, wykorzystując kadrę naukowo-dydaktyczną zatrudnioną w jednostkach wewnętrznych poszczególnych uczelni oraz własną bazę aparaturową i zaplecze laboratoryjne, a także przemysłowe.

 • Realizacja programów badawczych zamawianych, rozwojowych, celowych i innych sponsorowanych przez MNiSW, Unię Europejską i inne jednostki krajowe i zagraniczne finansujące działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i promocyjną.
 • Transfer innowacji, nowych wyrobów i technik wytwarzania biomateriałów, materiałów i wyrobów medycznych oraz doskonalenie systemu i metod oceny ich jakości.
 • Prowadzenie konsultingu technicznego i medycznego oraz kursów doskonalenia zawodowego na rzecz ośrodków medycznych i producentów materiałów i wyrobów medycznych, promocja wyrobów w krajowych ośrodkach medycznych.
 • Rozwijanie i stosowanie metod mechaniki doświadczalnej do badań stanów odkształcenia i naprężenia w obiektach biomechanicznych i mechanicznych w symulowanych warunkach laboratoryjnych, przedklinicznych i klinicznych.
 • Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych.
 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych w elementach anatomicznych i układach mechanicznych.
 • Generowanie modeli 3D struktur tkankowych na podstawie obrazów medycznych z TK i MRI.
 • Generowanie modeli przestrzennych z wykorzystaniem skanera 3D.
 • Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych.
 • Eksperymentalna diagnostyka układu ruchu człowieka. Ocena cech motorycznych sportowców.
 • Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych.
 • Wspomaganie projektowania mechanizmów napędowych instrumentarium medycznego.
 • Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE.
 • Ekspertyzy sądowe związane z modelowaniem człowieka w sytuacjach wypadków i technik rekonstrukcji układu lokomocyjnego człowieka.
 • Badania z obszaru biomechaniki i biomateriałów w symulowanych warunkach laboratoryjnych, przedklinicznych i klinicznych.
 • Optymalizacja kształtu, własności mechanicznych, fizykochemicznych i użytkowych implantów i instrumentarium dla chirurgii rekonstrukcyjnej, zabiegowej i protetyki stomatologicznej.
 • Badania fizykochemiczne biomateriałów, materiałów i wyrobów medycznych.
 • Badania struktury chemicznej i fazowej biomateriałów i materiałów medycznych z wykorzystaniem najnowszych technik analizy jakościowej i ilościowej.
 • Badanie odporności na korozję lub biodegradację biomateriałów polimerowych, ceramicznych i kompozytowych w warunkach adekwatnych do zastosowań medycznych.
 • Badania z zakresu elektrochemicznego utlenienia klasycznego i plazmowego tytanu, niobu, cyrkonu, tantalu i ich stopów oraz ich polerowania.
 • Aplikacja technik zol-żel i elektroforezy do modyfikacji powierzchni biomateriałów.
 • Wytwarzanie warstw hybrydowych polimer-ceramika.
 • Kształtowanie nanostruktur węglowych jako nośników leków w terapii celowanej.
 • Wytwarzanie hydrożeli jako materiałów do kontrolowanego uwalniania leków oraz matryc do hodowli komórkowej 3D.
 • Badania nad nową generacją biomateriałów polimerowych przydatnych w chirurgii małoinwazyjnej do wzmacniania tkanki kostnej lub stanowiącej substytut kości.
 • Badania nad otrzymywaniem mikroporowatych biomateriałów polimerowych do zastosowań w inżynierii tkankowej i systemach kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych.
 • Badania nad nową generacją biomateriałów stomatologicznych.
 • Badania in vitro stosowanych materiałów, biomateriałów lub leków w aspekcie oceny: toksyczności, zmian proliferacji komórkowej, apoptozy, angiogenezy i migracji komórkowej.
 • Środki kontrastowe do obrazowania MRI, substancje zmieniające właściwości po zadaniu bodźców fizykochemicznych.
 • Obrazowanie tkanek prawidłowych i patologicznych metodami mikroskopii świetlnej, elektronowej, sił atomowych i funkcjonalnej.
 • Badania składu chemicznego biomolekuł metodami spektroskopii laserowej.
 • Aplikacja metod z zakresu fizyki spektralnej do badania obiektów biologicznych.
 • Detekcja molekularna powietrza oddechowego w wybranych jednostkach chorobowych.
 • Ocena biologiczna wyrobów medycznych w warunkach przedklinicznych i klinicznych.
 • Badanie, modelowanie i sterowanie populacji komórkowej, analiza i optymalizacja modeli ewolucji odporności na leki, wywołanej amplifikacją genów, systemy modeli optymalizacyjnych w chemioterapii nowotworów.
 • Doświadczalne i teoretyczne metody analizy ścieżek sygnałowych i procesów prowadzonych do zmian chorobowych.
 • Modelowanie matematyczne procesów wzrostu i terapii nowotworów.
 • Metody analizy danych gnomonicznych, transkryptomicznych i proteomicznych.
 • Stochastyczne i deterministyczne modele genetyki populacyjnej i statystycznej.
 • Epidemiologia złożonych schorzeń genetycznych.
 • Diagnostyka fluoroscencyjna i fotodynamiczna stanów przednowotworowych i nowotworów, diagnostyka termograficzna chorób układu naczyniowego, narządu ruchu, krioterapia ogólnoustrojowa chorób narządu ruchu, magnetoterapia, magnetostymulacja, magnetoledoterapia chorób narządu ruchu, układu nerwowego i przewlekłych ran. Lokalna terapia tlenem hiperbarycznym zaburzeń ukrwienia obwodowego i przewlekłych ran
 • Badania nad generacją i pomiarem wytworzonych sygnałów elektrycznych, magnetycznych i akustycznych do celów diagnostyki i terapii medycznej.
 • Rozwijanie diagnostyki nowotworów technikami i metodami optycznymi.
 • Rozwijanie metod monitorowania pracy pulsacyjnych komór wspomagania serca.
 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii medycznej oraz zarządzania oddziałami szpitalnymi.
 • Badanie nad nową generacją sensorów gazów do oceny jakości wdychanego powietrza i stanów chorobowych układu oddechowego.
 • Badanie i testowanie aparatury, urządzeń i systemów medycznych.
 • Badania nad nową generacją sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji (projektowanie, wytwarzanie, badania techniczne i kliniczne).
 • Analizy, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu i rozwoju techniki i aparatury medycznej, a także prognozowanie z zakresu wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w obszarze elektronicznej aparatury medycznej.
 • Projektowanie nowych, adaptacja i modernizacja obiektów służby zdrowia, likwidacja barier architektonicznych.
 • Analizy dotyczące innowacji w sferze technicznej adaptacji środowiska, prowadzące do nowych rozwiązań technicznych i materiałowych dla potrzeb zdrowotnych miast i osiedli.
 • Do oferowanych prac badawczych prowadzonych w Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej stosowana jest aparatura nowej generacji obsługiwana przez wysokokwalifikowanych specjalistów. Możliwe są też różne
  i dogodne formy porozumień badawczych i wdrożeniowych z zainteresowanymi jednostkami i producentami wyrobów medycznych.

 

  

       Do oferowanych prac badawczych prowadzonych w Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej stosowana jest aparatura nowej generacji obsługiwana przez wysokokwalifikowanych specjalistów. Możliwe są też różne i dogodne formy porozumień badawczych i wdrożeniowych z zainteresowanymi jednostkami i producentami wyrobów medycznych.

 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej