INFORMACJE O CIB

 
  HISTORIA POWSTANIA CIB

Zagadnienia inżynierii biomedycznej rozwijane były w Politechnice Śląskiej, w Śląskiej Akademii Medycznej i na Uniwersytecie Śląskim od kilkunastu lat. Liczne problemy naukowo-badawcze oraz dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym realizowane były początkowo na bazie wzajemnych kontaktów i współpracy różnych zespołów z jednostek wewnętrznych tych uczelni.
       
Starania o powołanie jednostki organizacyjnej, koordynującej wzajemną współpracę grup naukowo-badawczych i dydaktycznych rozpoczęły się już w roku 1993. W tym to roku prof. Jan Marciniak w imieniu grona profesorów Politechniki Śląskiej i Śląskiej Akademii Medycznej wystąpił z wnioskiem do JM Rektora Politechniki Śląskiej, prof. W. Winklera o powołanie Międzyuczelnianego Ośrodka Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Śląskiej. Rozpoczęto więc przygotowania merytoryczne, prawne i ekonomiczne dla nowej jednostki, która prowadziłaby koordynację działań interdyscyplinarnych w obszarze inżynierii biomedycznej. Przesłanką uzasadniającą celowość powołania tego typu jednostki był duży potencjał intelektualny oraz dobra baza badawcza uczelni Śląska o profilach technicznych i medycznych, które można wykorzystać do rozwiązywania złożonych zagadnień interdyscyplinarnych, dotyczących ochrony zdrowia publicznego ludności województwa śląskiego. Na Śląsku, jak wiadomo, zaznacza się duża presja ekologiczna i natężenie urazów, które wywierają wpływ na jakość zdrowia publicznego.
          
Ta faza przygotowań zakończona została podpisaniem w dniu 20.12.1993 roku Porozumienia, które dotyczyło deklaracji nawiązania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej trzech uczelni Śląska. Porozumienie podpisane zostało przez Rektora Śląskiej Akademii Medycznej, prof. W. Pierzchałę, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. M. Pazdana i Rektora Politechniki Śląskiej, prof. W. Winklera.
         
Tymczasem nastąpiły zmiany w strukturze administracyjnej kraju oraz organizacyjne w uczelniach Śląska. Zmieniła się też istniejąca baza danych z zakresu zdrowia społecznego ludności województwa śląskiego, która powinna być podstawą do przygotowania programów przekształcenia z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych i ustalenia priorytetów usług medycznych, kształcenia zawodowego lekarzy i służb pomocniczych oraz wyposażenia ośrodków klinicznych i rehabilitacyjnych w sprzęt medyczny. Przygotowany program powinien też stanowić bazę do kształtowania programów badawczych-poznawczych i aplikacyjnych lansowanych przez Komitet Badań Naukowych, jak i inne jednostki krajowe i zagraniczne sponsorujące naukę.
        
Na kanwie przygotowanych informacji bazowych, dotyczących podstaw merytorycznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych, Senat Politechniki Śląskiej Uchwałą Nr XXVII/161/98/99 z dnia 29.03.1999 r. zatwierdził powołanie pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej o charakterze centrum uczelniano-przemysłowego. Na tej podstawie JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Bolesław Pochopień powołał Zarządzeniem Nr 16/98/99 z dnia 1.04.1999 r. pozawydziałową jednostkę organizacyjną Politechniki Śląskiej oraz Dyrektora Centrum w osobie prof. Jana Marciniaka z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. Zatwierdzony został także Regulamin Centrum Inżynierii Biomedycznej.
        
Równocześnie podjęto starania o przygotowanie ostatecznej formuły porozumienia o współpracy w dziedzinie inżynierii biomedycznej pomiędzy trzema Uczelniami: Politechniką Śląską, Śląską Akademią Medyczną i Uniwersytetem Śląskim.
         
Kolejne Porozumienie zostało zawarte w dniu 28.09.1999 r. i podpisane przez Rektora Politechniki Śląskiej, prof. B. Pochopienia, Rektora Śląskiej Akademii Medycznej, prof. T. Wilczoka i Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. T. Sławka.
        
Zarówno Regulamin Centrum Inżynierii Biomedycznej, jak i treść Porozumienia określiły podstawy merytoryczne, organizacyjne i prawno - finansowe współdziałania trzech wymienionych uczelni. Tym samy nastąpiło formalne zespolenie grup naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz koordynowanie ich interdyscyplinarnej działalności badawczej, usługowej, szkoleniowej i promocyjnej.
        
Na kanwie ustalonych zasad merytorycznych, prawnych i finansowych CIB podpisało także Porozumienia o Współpracy Naukowo-Badawczej i Wdrożeniowej z czołowymi producentami krajowymi wyrobów medycznych, do których należały:

• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM,
• BHH MIKROMED Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
• Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w Żywcu,
• Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach,
• DOKTOR PERNER, Spółka z o.o. w Łodzi,
• LfC, Spółka z o.o. w Zielonej Górze.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia