INFORMACJE O CIB

 

Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii 2012 

W dniach 25-27 maja 2012 w Wiśle odbyła się II Konferencja Naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii”. W konferencji wzięło udział 95 osób reprezentujących środowisko inżynierii biomedycznej i stomatologii w Polsce.

---------------------------------------------------------------------------

prof. Jan Marciniak

                Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika. Organizatorami konferencji było Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Oddział Śląski oraz Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki – Śląska BIO-FARMA.

                Inauguracji konferencji dokonał prof. Jan Marciniak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Stefan Baron – Kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prodziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. Jerzy Świder oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Śląskiego,  dr hab. Lidia Postek-Stefańska.

                Komitet Naukowy Konferencji zaproponował rozwinięcie priorytetowych zagadnień nurtujących bioinżynierów i stomatologów, a mianowicie: inżynierii biomateriałów stomatologicznych, nowoczesnych technik w protetyce stomatologicznej, fizykodiagnostyki i fizjoterapii w stomatologii oraz nowoczesnych procedur terapeutycznych w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

                Konferencję zapoczątkowały cztery wykłady wprowadzające: prof. Stefana Barona – Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych, dr hab. Iwony Niedzielskiej –  Termografia jako nieinwazyjna metoda diagnostyki schorzeń twarzy i czaszki, dr hab. inż. Jerzego Margielewicza – Badania modelowe właściwości mechanicznych tkanek krążków stawowych i prof. Jana Marciniaka – Tytan i jego stopy w zastosowaniach stomatologicznych.

                Zorganizowane zostały cztery sesje plenarne, na których zaprezentowano 21 referatów interdyscyplinarnych z badań prowadzonych w 11 ośrodkach uczelni technicznych i uniwersytetów medycznych oraz sesja studencka, na której studenci Wydziału Inżynierii Biomedycznej wygłosili 8 referatów. Nowością w konferencjach o tematyce stomatologicznej był udział czołowych producentów europejskich, wytwórców nowoczesnej aparatury diagnostycznej i protetycznej. Było to firmy: ROBOCAM, KaVo, MTS oraz Technomex. Przedstawiciele firm wygłosili referaty wprowadzające z prezentacją możliwości diagnostycznych i technologii wyrobów protetycznych z wykorzystaniem wytwarzanej aparatury. Następnie zostały zorganizowane warsztaty, na których uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z nowoczesną aparaturą i jej przydatnością do zastosowań klinicznych.

                Zaznaczający się postęp w rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stwarza nowe możliwości lecznicze narządu stomatognatycznego. Taka  tendencja ujawnia się we wszystkich dziedzinach medycyny. Aktualny postęp różnych dziedzin medycyny wiąże się z rozwojem technik medycznych, które odzwierciedlają aktualny stan wiedzy medycznej i możliwości techniki. Ich wykorzystanie związane jest z minimalizacją ryzyka czy inwazyjnością, a także zabezpieczeniami prawnymi. Z tymi kwestiami należy zapoznawać środowisko medyczne. Wiadomo, że kryteria użyteczności nowych wyrobów medycznych zostały w ostatnim okresie znacząco zmodyfikowane i ujęte w obowiązujących Dyrektywach Unii Europejskiej. Jakość proponowanych rozwiązań powinna być szeroko upowszechniana, lecz także systematycznie poddawana weryfikacjom klinicznym.

                Tego typu konferencje odbywają się w środowisku interdyscyplinarnym – techniczno-medycznym – w ostatnim czasie obejmują szczególnie przedstawicieli inżynierii biomedycznej. Stomatologia koncentruje się na wykorzystaniu następujących dziedzin inżynierii biomedycznej: obrazowania medycznego, biopomiarów, biomechaniki, inżynierii biomateriałów i powierzchni, a także biofizyki tkanej z wykorzystaniem fizykodiagnostyki i fizjoterapii. Aktualizacja wiedzy w tym zakresie nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w programach kształcenia. Doskonalenie wiedzy powinno być uzupełniane w ramach szkoleń prowadzonych na konferencjach. Wieloletnie doświadczenia Centrum Inżynierii Biomedycznej wskazują na potrzebę zmian formuł konferencji, a mianowicie wprowadzenia syntetyzujących referatów specjalistycznych z prezentacją wyników badań prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia warsztatów z zakresu najnowszych procedur diagnostycznych czy terapeutycznych. Celowe jest także przekazywanie informacji dotyczących możliwości kooperacji badawczej z innymi ośrodkami i możliwościami pozyskiwania środków finansowych. Taka formuła merytoryczna została wprowadzona na naszej konferencji i zyskała akceptację uczestników.

                Prof. Jan Marciniak zaprezentował także możliwości badawcze Laboratorium Stomatologicznego Śląskiej BIO-FARMY, które w najbliższym czasie rozpocznie swoją działalność. Wyposażenie aparaturowe zakupione zostało między innymi z firm uczestniczących w konferencji i warsztatach szkoleniowych.

                W konferencji uczestniczyło 95 przedstawicieli uczelni technicznych i medycznych, w tym 14 samodzielnych pracowników naukowych, a także lekarze stomatolodzy oraz doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na zakończenie uczestnikom konferencji wręczono certyfikaty uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.                Referaty przedstawione w ramach konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy filadelfijskiej „Acta of Bioengineering and Biomechanics” lub monografii wydawnictwa Springer Verlag „Information Technologies in Biomedicine” .

                W ramach konferencji odbyły się także spotkania integracyjne: ognisko z występem kapeli góralskiej oraz uroczysta kolacja z udziałem uczestników i zaproszonych gości.

 

                          Otwarcie Konferencji przez prof. Jana Marciniaka

 

                                              Sala obrad konferencji

 

                                        Warsztaty stomatologiczne 

 

                    Prezentacja Śląskiej Bio-Farmy przez prof. Jana Marciniaka

 

          Uczestnicy II Konferencji Naukowej „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii”

 

                            Wręczanie certyfikatów uczestnikom konferencji

 

                                               Występ kapeli góralskiej z Wisły

 

                                        Wspólna zabawa uczestników konferencji

 

Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii 2014 

W dniach 6-8 czerwca 2014 w Wiśle odbyła się III konferencja naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii”. W konferencji wzięło udział 110 osób reprezentujących środowisko inżynierii biomedycznej i stomatologii w Polsce.

---------------------------------------------------------------------------

            Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika. Organizatorami konferencji było Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

            Otwarcia konferencji dokonał prof. Jan Marciniak – przewodniczący komitetu naukowego konferencji oraz dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, prof. Marek Gzik i prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Oddziału Śląskiego, dr hab. Lidia Postek-Stefańska.

           Komitet naukowy konferencji zaproponował rozwinięcie priorytetowych zagadnień nurtujących bioinżynierów i stomatologów, a mianowicie: inżynierii biomateriałów stomatolo-
gicznych, nowoczesnych technik w protetyce stomatologicznej, fizykodiagnostyki i fizjoterapii w stomatologii oraz nowoczesnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

            Konferencję zapoczątkowały wykłady wprowadzające: dr hab. Lidii Postek-Stefańskiej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego „Zastosowanie polimerów polisacharydowych w celu ograniczenia potencjału erozyjnego kwaśnych napojów w stosunku do szkliwa zębów” prof. Stefana Barona „Bruksizm a okluzja” ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jana Marciniaka
z Politechniki Śląskiej „Wybrane problemy inżynierii biomedycznej w zastosowaniach stomatologicznych”.

Nowością w konferencjach o tematyce stomatologicznej był udział znanych producentów europejskich, wytwórców nowoczesnej aparatury diagnostycznej i protetycznej. Były to to firmy:  RS-Team s.c., KaVo Polska Sp. z o.o., MTS, nLab Sp. z o.o., InterTechDental. Przedstawiciele firm wygłosili referaty wprowadzające z prezentacją możliwości diagnostycznych i protetycznych oraz zostały zorganizowane warsztaty z praktycznym zapoznaniem uczestników z możliwościami użytkowymi prezentowanej aparatury i technologii przydatnymi dla praktyki leczniczej.

            W ostatnich latach zaznacza się wyraźny postęp w rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Stawarza to nowe możliwości lecznicze narządu stomatogna-
tycznego. Ta tendencja występuje we wszystkich dziedzinach medycyny. Kształt nauk medycznych zdominowany został rozwojem nowoczesnych technik medycznych i procedur diagnostyczno-terapeutycznych, które odzwierciedlają aktualny stan wiedzy medycznej i możliwości technicznych. Ich wykorzystanie wiąże się z ryzykiem i inwazyjnością i nawiązuje także do zabezpieczeń prawnych. Wiadomo, że kryteria użyteczności nowych wyrobów medycznych zostały w ostatnim okresie znacząco zmodyfikowane i ujęte obowiązujących Dyrektywach Unii Europejskiej. Zalecenia te powinny być szeroko upowszechniane i stosowane.

            Tego typu konferencje odbywają się w układach interdyscyplinarnych techniczno-medycznych i zlokalizowane są ostatnio w obszarze inżynierii biomedycznej. Stomatologia w zasadzie koncentruję się na wykorzystaniu następujących dziedzin inżynierii biomedycznej: obrazowania medycznego, biopomiarów, biomechaniki, inżynierii biomateriałów i powierzchni, a także biofizyki tkanek i coraz szerszym wykorzystaniem fizykodiagnostyki i fizjoterapii. Wymiana doświadczeń
w tym zakresie ma także duże znaczenie dla kształtowana wiedzy naszych doktorantów i studentów, bowiem nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w programach kształcenia. Doskonalenie wiedzy powinno być również uzupełniane w ramach szkoleń prowadzonymi w ramach konferencji. Wieloletnie doświadczenia Centrum Inżynierii Biomedycznej wskazują na potrzebę zmian formuły konferencji, którą zastosowano, a mianowicie wprowadzono syntetyzujące referaty specjalistyczne, skrótową prezentację wyników odzwierciedlających prowadzone w ośrodkach krajowych
i zagranicznych badania oraz wprowadzono warsztaty praktyczne z zakresu najnowszych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Celowym też był udział  wytwórców wyrobów i aparatury diagnostyczno-terapeutycznej i nawiązanie kooperacji badawczej dla zwiększenia możliwości pozyskiwania środków finansowych. Taka formuła merytoryczna konferencji stanowiła jej założenia.

            W konferencji uczestniczyło 110 przedstawicieli pięciu uczelni technicznych i trzech medycznych, stomatolodzy oraz doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym piętnastu samodzielnych pracowników naukowych prowadzących sesje. Na zakończenie uczestnikom konferencji wręczono certyfikaty.      Uczestnikom konferencji umożliwiono ponadto możliwość opublikowania referatów konferencji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej  „Acta of Bioengineering and Biomechanics” lub krajowym czasopiśmie stomatologicznym „Dental and Medical Problems”. W ramach konferencji odbyły się także spotkania integracyjne z udziałem uczestników i zaproszonych gości.

  

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Naukowa IBWS