NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 

Podstawa prawna:

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2018 r, poz.1668)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r, poz. 182).

 

Nagrody Ministra przyznawane są za:

1)  osiągnięcia naukowe

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
  - nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie
  komercyjne lub
  –nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

2)  osiągnięcia dydaktyczne

 • aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
 • aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
 • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu
  lub społecznemu regionu lub kraju,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3) osiągnięcia wdrożeniowe

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności
  przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

4)  osiągnięcia organizacyjne

 • rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
  – prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
  – opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
 • efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

5)  całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

 

 

Ważne: wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody
w danej kategorii.

 

 

  

Oświadczenia - wzór MNiSW 2020.pdfOświadczenia - wzór MNiSW 2020Wojciech Pawłowski
Wniosek nagroda Ministra.docxWniosek nagroda MinistraWojciech Pawłowski
Rozporządzenie nagrody MNISW.pdfRozporządzenie nagrody MNISWWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich