1. Kiedy mija termin złożenia wniosków?

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły, za wyjątkiem aktywności nr 1 i 2 wyszczególnionych w Zarządzeniu 25/2021.

 

2. Co w przypadku, jeśli w daną aktywność zaangażowany jest cały zespół, a nie pojedyncza osoba?

Adresatem wsparcia w ww. programie są również członkowie zespołów z Politechniki Śląskiej. W takiej sytuacji następuje podział kwoty przeznaczonej na wsparcie we wnioskowanej aktywności, według danych wskazanych we wniosku (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 25/2021) przez wnioskodawcę.

 

3. Kiedy następuje wypłata środków?

Wypłata środków następuje w ciągu 30 dni od dnia przyznania wsparcia przez Rektora - w przypadku wniosków dotyczących dofinansowania w formie dodatku (dla pracownika) oraz umowy cywilno-prawnej (dla studenta lub doktoranta). W przypadku dofinansowania w formie zwiększenia subwencji środki są przekazywane jednostkom po naliczeniu subwencji na dany rok.

 

4. Czy można złożyć wniosek dot. aktywności nr 14 (zorganizowanie konferencji międzynarodowej na Politechnice Śląskiej) przed terminem odbycia się konferencji?

We wniosku należy wskazać liczbę uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w konferencji. Od tej informacji uzależniona jest kwota finansowania w ww. aktywności zgodnie z treścią zarządzenia nr 25/2021. Weryfikacja liczby uczestników jest zatem możliwa po odbyciu konferencji, w związku z tym wniosek powinien zostać złożony po tym wydarzeniu.

UWAGA – tylko zarejestrowane konferencje kwalifikują się do finansowania!

 

5. Kto potwierdza daną aktywność na wniosku?

W przypadku pracownika potwierdzającym aktywność jest bezpośredni przełożony, w przypadku doktoranta – kierownik właściwej jednostki, a w przypadku studenta – prodziekan ds. kształcenia / zastępca dyrektora ds. kształcenia.

W przypadku dofinansowania dla jednostki w postaci zwiększenia subwencji, we wniosku wymagane są dwa podpisy potwierdzające daną aktywność:

1. Podpis kierownika jednostki (przy wnioskowanej kwocie we wniosku)

2. Podpis Dziekana/Dyrektora Instytutu (u dołu wniosku w miejscu „Potwierdzający aktywność”)

 

6. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc wnioskować o środki w ramach aktywności nr 7- Opieka naukowa nad doktorantem z zagranicy?

Wnioskowanie w ww. aktywności jest możliwe najwcześniej po 6 miesiącach od rozpoczęcia sprawowania opieki nad studentem. Finansowanie przysługuje opiekunowi danego doktoranta nie dłużej niż przez 4 lata. Wg zarządzenia nr 25/2021 wsparciem objęta jest opieka nad studentem realizowana w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Q&A